အဖြေများ

ဘဝတွင် တွေ့ကြုံရသောမေးခွန်းကြီးများ၏အဖြေများ

ဘဝအဓိပ္ပါယ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဘဝဟူသည် တိုက်ဆိုက်မှုတစ်ခုလား။
ဘုရားသခင်တည်ရှိပါသလား။
ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးအာဏာကြီးမားပါသလား။
ဘုရားသခင်က ို မည်သည့အ် ရပ်၌ ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်မည်နည်း။

ကျွန်ုပ်သည် တန်ဖိုးရှိသောသူဖြစ်ပါသလား။
ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကိုချစ်ပါရဲ့ လား။
ကျွန်တော်ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင် နားညောင်းပါသလား။

ဤလောက၌ အဘယ့ေ် ကြာင့ဒ် ုက္ခခံစားနေရသနည်း။
အရာအားလုံးသည် ကောင်းသောဘုရားက ဖန်ဆင်းထားသည်မှန်လျှင် မ ကောင်းသောအရာများသည် အဘယ်က ရောက်လာသနည်း။
အပြစ်ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အပြစ်၏ဆိုလိုရင်းကို ဖော်ပြပါ။
အပြစ်ခွင့လ် ွှတ်ခြင်းမည်သ့ခို ံရမည်နည်း။
အပြစ်ခွင့လ် ွှတ်ခြင်းခံပြီးသူသည ် အပြစ်ပြုနိုင်ပါသလား။
ဘုရားသခင်၏အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသေးသလား။
မည်သ့ခို ွင့လ် ွှတ်နိုင်မည်နည်း။
စာတန်ရှိပါသလား။

သမ္မာကျမ်းစာဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ကျမ်းစာက ို အဘယ့ေ် ကြာင့ ် ဖတ်သင့သ် နည်း။
သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ထားသောအရာက ို အဘယ့ေ် ကြာင့ ် ယုံကြည်သင့ ် သနည်း။
သမ္မာကျမ်းစာသည် မှန်ကန်မှုရှိပါသလား။
သမ္မာကျမ်းစာက ို မည်သ့ ို စတင်ဖတ်ရှုမည်နည်း။
သမ္မာကျမ်းစာက ို မည်သ့အို နက်ဖွင့မ် ည်နည်း။

ယေရှုသည် မည်သူဖြစ်ပါသနည်း။
ယေရှုအမှန်တကယ် တည်ရှိပါသလား။
ယေရှုသည ် ကားတိုင်ပေါ်တွင ် အဘယ့ေ် ကြာင့ ် အသေခံခ့ရဲ သနည်း။
ယေရှု သေခြင်းမှအမှန်တကယ် ထမြောက်ခ့ပဲ ါသလား။
ယေရှုထံသ့ ို မည်သ့လို ာနိုင်မည်နည်း။
ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ ကျွနု်ပ်အသက်တာကို ယေရှုအား မည်သို့ ပေးအပ်မည်နည်း။

ကောင်းကင်မည်သ့ေို ရာက်မည်နည်း။ မည်သ့ကို ယ်တင်ခြင်းသ့ေို ရာက်မည်နည်း။
ယုံကြည်ခြင်း မည်သ့အို စပြုသနည်း။
နေ့စဥ ် အသက်တာတွင ် ယုံကြည်ခြင်းသည ် မည်သည့အ် ရာနှင့တ် ူသနည်း။ ယေရှုနောက်က ို မည်သ့လို ိုက်မည်နည်း။
ကယ်တင်ခြင်းရရှိလျှင ် မည်သ့သို ိရမည်နည်း။
ခရစ်ယာန်ဘာသာသည ် အခြားဘာသာနှင့မ် ည်သ့ြို ခားနားပါသနည်း။
ကောင်းကင်တမန် တည်ရှိပါသလား။

ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူဖ့ ို အရေးကြီးပါသလား။
ဗတ္တိဇံမပါဘ ဲ ကယ်တင်ခြင်းသ့ ို ရောက်နိုင်ပါသလား။
မည်သည့အ် ကြောင်းကြောင့ ် ဗတ္တိဇံမခံဘဲနေရမည်နည်း။
ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာက ို နှစ်ကြိမ်ခံယူသင့သ် လား။

ပွဲတော်မင်္ဂလာဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ကောင်းသောအရာရှိပါသလား။
ပွဲတော်မင်္ဂလာကို မည်သူခံယူနိုင်သနည်း။

သန့ရ် ှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကား အဘယ်နည်း။
လူသားသည ် သန့ရ် ှင်းသောဝိညာဥ ် တော်က ို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသလား။
ခွင့မ် လွှတ်သောအပြစ်အဖြစ်သန့ရ် ှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းအကြောင်းက ို သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ပေးသည်။ မည်သည့အ် ရာက ို ဆိုလိုသနည်း။

သေသည့အ် ခါ မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
သေခြင်းကုကြောက်ရွံ့လျှင် မည်သည့အ် ရပ်၌ အကူအညီရမည်နည်း။
သေသွားသည့ ် ဆွေမျိုးများက ို တေ့ွ ရမည်လော။
ငရဲရှိပါသလား။
ကောင်းကင်သည ် မည်သည့အ် ရပ်၌ရှိပါသနည်း။