လူသားသည ် သန့ရ် ှင်းသောဝိညာဥ ် တော်က ို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသလား။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူသားထဲတွင် ကျိန်းဝပ်ပြီး အထူးသဖြင့် ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည် သောသူတို့အထဲတွင် ကျိန်းဝပ်တော်မူသည်။ သူတို့က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြ သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိလျှင် အဘယ်သူမျှ မယုံကြည်နိုင်ပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ လူတို့နားမလည်နိုင်သောအရာတစ်ခုမှာ တန်ခိုးအနန္တနှင့်ပြည့စ် ုံသောဘုရားသည် သေးငယ်ပြီး အပြစ်နှင့်ပြည့ေ် နသောလူသားတို့၏စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် ကျိန်းဝပ်လိုသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဓမ္မဝတ်များဖြစ်သော ဗတ္တိဇံ နှင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာအားဖြင့် လူ့နှလုံးသားဆီသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ဤကျေးဇူးတော်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူ့စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် ယေရှုခရစ်ကို ယုံ ကြည်သည့် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်စေသည့်ယုံကြည်ခြင်းကို နိုးထစေပါသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်၏ သားအဖြစ်လည်း ရှိနေစေပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏သားသည် နာခံမှုမရှိသောအခါ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဝမ်းနည်းစေသည်၊ နာကျင်စေပါသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်း စာ စိတ်နှလုံးမာကြောခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောသြဝါဒအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိပေးထား သည်။ ထို့အပြင် ကယ်တင်ရှင်ထံသို့ ပြန်လာရန်လည်း တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါသည်။

“သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူ လျှင်၊ သင်တို့သည် ဇာတိပကတိဘက်၌ ရှိကြသည်မဟုတ်။ ဝိညာဉ်ပကတိဘက်၌ ရှိကြ၏။ ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကို မရသောသူမည်သည်ကား ခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်။” (ရောမ ၈း ၉ )