သန့ရ် ှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကား အဘယ်နည်း။

ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏နက်နဲသောအရာတစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်အကြောင်း နားလည်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟူ၍ သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားသခင်ရှိတော် မူသည်။ ဤသုံးပါးထဲက တစ်ပါးစီသည် ၎င်းတ့၏ို ကိုယ်စီလုပ်ငန်းရှိကြပါသည်။ ခမည်းတော်သည် ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီး ထောက်မခဲ့သည်။ သားတော်သည် လူ့ဇာတိခံယူပြီး ကမ္ဘာကြီးကို အပြစ် ထဲက ကယ်တင်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကိုနိုးထစေပြီး လူ့သားနှလုံး သားတွင် ယုံကြည်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွနု်ပ်တို့က “သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း” ဟု မေးမြန်းသင့်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် တန်ခိုးမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်တွင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုခရစ်၌ရှိသောယုံကြည်ခြင်းကို နိုးထစေပြီး ခွန်အားနှင့်ပြည့် စေခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ သူသည် ကျေးဇူးတော်တည်းဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်၊ ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာ၊ ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်အပြစ်ကိုဝန်ခံခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်အသုံးပြုသော တန်ဆာပလာရှိပါသည်။

ယေရှုက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို “သမ္မာတရားကိုပြသောဝိညာဉ်၊ နှင့် “ခုခံကာကွယ်သူ” ဟု သမုတ်လေသည်။ သမ္မာတရားကိုပြသောဝိညာဉ်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အလို တော်နှင့်အညီ ကျမ်းစာရေးသားသူများကို ဦးဆောင်ရေးသားစေခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုဖတ်ရှု သောအချိန်တွင်လည်း နားလည်သောဉာဏ်ကို ကျွနု်ပ်တို့အား ပေးသနားသည်။ ခုခံကာကွယ်ပေး သူအနေဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည ် ကျရှုံးပြီး ပြစ်ဒဏ်နှင့ထ် ိုက်တန်ကြသော်လည်း ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘု ရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့အပေါ် ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူကြောင်း စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် အတည်ပြုပေးသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်သူများ၏အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ညီသောအသက်တာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ဆုကျေးဇူး များကိုလည်းပေးသည်။(ယုံကြည်သူတို့၏မိဿဟာရ၊ အသင်းတော်)

“ခမည်းတော်ထံမှထွက်လာ၍ သမ္မာတရားနှင့်ပြည့စ် ုံသော ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ခမည်းတော်ထံမှသင်တို့ဆီသို့ ငါစေလွှတ်လတံ့သောဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် ရောက်လာ သောအခါ၊ ငါ၏အကြောင်းကို သက်သေခံလိမ့်မည်။” (ယောဟန် ၁၅း ၂၆)

ဆုတောင်းချက်၊ အဖဘုရားသခင်၊ အလိုတော်အတိုင်း လမ်းပြပို့ဆောင်ပါ။