ခွင့မ် လွှတ်သောအပြစ်အဖြစ်သန့ရ် ှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းအကြောင်းက ို သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ပေးသည်။ မည်သည့အ် ရာက ို ဆိုလိုသနည်း။

ပညာရှင်များက ယေရှုသည် စာတန်၏တန်ခိုးအားဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲကြသောအခါ ယေရှုက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းအကြောင်းကို သတိပေးထားပါသည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ငြင်းဆို ဆန့်ကျင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်လည်း တူညီသောတိုက်တွန်းမှုများကို ပေးထား ပါသည်။ ဟေဗြဲသြဝါဒစာစောင်က စိတ်နှလုံးအပြစ်အကြောင်းကိုပြောဆိုပြီး ထိုအပြစ်က ဘုရားသ ခင်ထံမှ ထာဝရကွဲကွာရသည်အကြောင်းကိုလည်း တင်ပြထားပါသည်။ အပြစ်သည် ဤဆက်စပ်မှု တွင် ယုံကြည်ခြင်းကိုငြင်းဆန်သောအပြစ်မှတပါး အဘယ်အပြစ်အကြောင်းကိုမျှ မပြောဆိုပါ။

ယေရှုခရစ်၏စကားနှင့်ဟေဗြဲသြဝါဒစာစောင်သည် တစ်ဦးဦးကိုပြစ်တင်ရှုပ်ချခြင်းသဘောမျိုးဖြင့် နားလည်ရန် မဟုတ်ပါ။ရှောင်လွှဲမရနိုင်သောအပြစ်ကို ပြစ်မှားခြင်းမပြုသူများအတွက် သတိပေး ခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်၏သတင်းစကားဖြန့်ဝေနေသမျှကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင် ဘက်၌ တံခါးဖွင့်လျက်ရှိကြောင်းကို သတိရရန်မှာ အလွန်ပင်အရေးကြီးလှပါသည်။ ပြဿနာတစ်ခု မှာ ဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်က အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိမရှိပင်ဖြစ်ပါ သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လာလိုသောစိတ်နှလုံးသည် ခိုင်မာလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ရှောင်လွှဲမရနိုင်သောအပြစ်ကိုကျူးလွန်ရန်ကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည် မပြစ်မှားဘဲနေမည် မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ နောင်တဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ခေါ်ခြင်းကို အမြဲနားထောင် တတ်သော စိတ်နှလုံးသက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

“လူသားကို နှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကိုလည်း လွှတ်နိုင်၏။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို နှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကို ယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ မလွှတ်နိုင်။ (မဿဲ ၁၂း ၃၂)