ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာ

သင်းအုပ်တစ်ပါးသည် ကလေးတစ်ဦး၏ခေါင်းပေါ်တွင် ရေကိုလောင်းပြီး ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးသည်။ ကလေးအတွက် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိလျှင် အရွယ်ရောက်သူအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ယေရှုက ဗတ္တိဇံခံရန် အမိန့်တော်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူက လူတစ်ဦးသည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာအားဖြင့် တပည့်တော်ဖြစ်လာပြီး သူပိုင်ဆိုင်သောအရာကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ် တို့သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ရရှိကြပါသည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ် ခြင်းဆုကျေးဇူး၊ ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးနှင့် ထာဝရအသက်နှင့်ယှဉ်သော ဆုကျေးဇူးများကို ရရှိ ကြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံယူကြသောအခါ ခရစ်တော်၌ ရစ်ပတ်ခံယူကြသည် ဟု သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ခိုလှုံကိုးစားစရာမှာ ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။

ရေကိုလောင်းချရုံသက်သက်ဖြင့် ထိုမျှလောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို အံ့သြရသည်မှာ သဘာဝ ကျပါသည်။ လူတစ်ဦးက ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံကြသောအခါ ထိုသို့ပြုမည်အကြောင်း ဘုရားသခင် ကတိထားခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူ၏သားကဲ့သ့ ို အပြစ်ခွင့်လွှတ်ပြီး ကယ်တင်တော်မူမည်အ ကြောင်း ကတိပေးထားပါသည်။ ဘုရားသခင်က ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာကို ကျွနု်ပ်တို့ပိုင် ဆိုင်ထားသောအရာအဖြစ် ထိုနည်းလမ်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်က ဤ နည်းလမ်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိလှပါသည်။

“သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့အား ငါ့တပည့ြ်ဖစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့။ ငါသည် သင်တ့အို ား ပေး သမျှသောပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါဆုံးမသြဝါဒပေးကြလော့။ ငါသည် လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင် သင်တ့နို ှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။” (မဿဲ ၂၈း ၁၉-၂၀ )

ကျွနု်ပ်သည် လွန်ခဲသောနှစ်ပေါင်းများစွာက ဗတ္တိဇံကို ခံယူခဲ့သည်။ ယခုတွင် မည်သ့အို ဓိပါယ်ရှိပါ သနည်း။ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာထူးခြားမှုရှိလာပါသလား။

ကျွနု်ပ်အတွက်မူ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ကြီးမားသည့်ထူးခြားမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ကျွနု်ပ်ငယ် ရွယ်သောအချိန်က ဗတ္တိဇံကို ခံယူခဲ့ပါသည်။ ကျွနု်ပ်က ဘာမျှမလုပ်ခဲ့ရပါ။ မသိခဲ့ရပါ။ အမွေမခံနိုင် ခဲ့ပါ။ သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲစေနိုင်ပါ။ နည်းနည်းလေးတောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ မပြည့်စုံ သောအရွယ်၊ ကောင်းကွက်လည်းမရှိ၊ သိလည်းမသိသည့်အရွယ် ငယ်ရွယ်သည့်အချိန်ဖြစ်သော် လည်း ဘုရားသခင်အဖို့ လုံလောက်လျက်ရှိပေသည်။ ကျွနု်ပ်အဖို့အသက်ကိုစွန့်ပြီးအသေခံသော ယေရှုခရစ်၏သေခြင်းနှင့် ရန်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည့် နည်းတူ ယခုလည်း ထိုသို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာမှာ ဗတ္တိဇံနှင့ပ် တ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်အား သိစေ သောအရာဖြစ်ပါသည်။

နံနက်တိုင်း ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၏ဆိုလိုရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုပြောဆိုရမည့်အရာမှာ ကျွနု်ပ်ဖြစ် သည်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ဥစ္စာဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် ကောင်းကင်သွားရမည့်သူဖြစ်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်၏အရှိအတိုင်း ခရစ်တော်၌ မှီခိုအားထားနိုင်ပါသည်။ ယခုတွင် ထိုအရာက ဝမ်း မြောက်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတရားကို ကျွနု်ပ်ထံသို့ ဆောင်ယူလာသည်။ ၎င်းမှာ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတောင်နှင့်အညီ အသက်ရှင်နိုင်ရန် ခွန်အားကိုယူဆောင်လာပေး သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟူသည်မှာ ကျွနု်ပ်တို့ ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲ ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကျွနု်ပ်သို့ သွားသည်အတိုင်း ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်နိုင်သည်ဟူ၍လည်းကောင်းဆိုလိုပေတည်း။ ဤအရာ အားလုံးသည် ယေရှုကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ ဗတ္တိဇံခံ၍ ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။

“ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အ လိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် (ဧဖက် ၂း ၈ )

သမ္မာကျမ်းစာက ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက် ဗတ္တိဇံနှင့်ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်ပါသည်။ ထိုအ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောအရာကို ကြည့ရ် ှုရပါမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သူလုပ်ဆောင်ပေးသောအရာထဲကနေ ချန်လှစ်ခံရနိုင်သည့် အန္တရယ်နှင့် ကြုံတွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် မိမိကလေးများကို ဗတ္တိဇံပေးပြီး မိမိတို့ကိုယ် တိုင်လည်း ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းမရှိသေးလျှင် ခံယူရပါမည်။

အချို့သောသူတို့သည် ဗတ္တိဇံမခံဘဲ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ကောင်းသော သောကြာနေ့တွင် ယေရှုသည် အနားတွင်ရှိသော ရာဇဝတ်သား ကောင်းအား သူသည် ယေရှုနှင့်အတူ ပရသိဒုဘုံတွင် အတူရှိကြောင်း မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုသူသည် ဗတ္တိဇံမခံယူသေးပေ။ ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့လုပ်ဆောင်အသုံးပြုသင့်သည်ဟု ဆိုသော တန် ဆာပလာအပြင်ဘက်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သူသည် ဗတ္တိဇံမပါဘဲလည်း ကယ်တင်နိုင်ပါ သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်ပြုသောဤခြွမ်းချက်က ကျွနု်ပ်တို့လက်ခံရရှိသော အမိန့်တော်ဖြစ် သည့် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းကို ငြင်းဆန်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့ ် ဓမ္မ သစ်၏သွန်သင်ချက်ကို ကြိုးစားချည်နှောင်ကြပါသည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက် သည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာပြီး ဘုရားသခင်၏သားအဖြစ်သို့ ရောက်လာသည်။ သူသည် ဗတ္တိဇံမခံယူ သောကလေးသေဆုံးသောအခါ သူသည် ဘုရားသခင်၏ကရုဏာလက်တော်ထဲမှရှိပါစေသော်ဟု သာ ဆိုနိုင်ပါသည်။

“ယုံကြည်၍ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လတံ့။ မယုံ ကြည်သောသူမူကား အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရလတံ့။” (မာကု ၁၆း ၁၆)

ယုံကြည်ခြင်းတရားတွင်စိတ်ဝင်စားပြီးဗတ္တိဇံမခံယူသောသင်သည် ဗတ္တိဇံခံယူသင့်မသင့်ကို အံသြမိ ပေမည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်သည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူသင့်ပါသည်။ သင်၏သင်းအုပ်ဆရာ၊ သ့မို ဟုတ် လူသရင်အသင်းတော်ရုံးသို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ အပြစ်ဝန်ခံခြင်းကျောင်းသို့သွားရန် အကြံပြုကြပါ လိမ့်မည်။ သင်သည် ၁၅ နှစ်လောက်ရှိနေပြီဆိုလျှင် ဝန်ခံခြင်းသင်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက် သင့်ပါသည်။ သင်သည် သင်းအုပ်နှင့်အတူ သင့်ယုံကြည်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းတရားအားဖြင့် သွားရမည်။ ထို့နောက် သင်သည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူရပါမည်။

သို့မဟုတ် သင်သည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူလိုပေမည်။ သို့ရာတွင် မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်သည် အသက်မပြည့်မှီ သေးသဖြင့် မိဘများက ဗတ္တိဇံမပေးလိုသေးသည်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် ဗတ္တိဇံမခံယူ သေးသော်လည်း ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် သွား၍ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဗတ္တိဇံကို ခံယူလိုက်ပါ။

ဗတ္တိဇံမခံယူသေးသည့်ကလေးတစ်ဦး သင်၌ ရှိပါသလား။ ဤကလေးသည် ဗတ္တိဇံခံယူသင့်ပါသ လား။ ခံယူသင့်ပါသည်။ သင်၏သင်းအုပ်ဆရာ သ့မို ဟုတ် ဘုန်းတော်ကြီးရုံးသို့အဆက်အသွယ်ပြု လုပ်ပြီး ဗတ္တိဇံအတွက် အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။

ပေတရုကလည်း “သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်စေခြင်းငှါနောင်တရ၍ တယောက်မျှမကြွင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နာမတော်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် တည်းဟူသောဆုကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဂတိတော်သည် သင်တို့နှင့်၎င်း၊ သင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်၎င်း၊ ဝေးသောသူတို့တွင် ငါတ့၏ို ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားခေါ်တော်မူသမျှသောသူတို့နှင့်၎င်းဆိုင်သည်” ဟု ဟောလေ၏။ (တမန် ၂း ၃၈-၃၉)

ဗတ္တိဇံကို အသစ်တဖန်ယူရန်မသင့်သည်၊ ယူရန်မလိုအပ်ပါ ဟူ၍ သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ပါ။ တကြိမ်သာလုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိပြီး ၎င်းသည် အမြဲတမ်းအတည်ပြုထားသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာခံယူပြီးနောက် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းဆန်မည်ဆိုလျှင်လည်း ဤအရာသည် ပြောင်းလဲမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခမည်းတော်ထံသို့သွားချင်ပြန်သွားနိုင်သည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်တို့ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။ ထ့အို ပြင် ကျွနု်ပ်တို့ပြန်လာသောအခါ အသစ်သောဗတ္တိဇံမလိုတော့ပါ။

သို့ရာတွင် နောက်ထပ်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူလိုသောသူများ သ့မို ဟုတ် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူပြီးသောသူ များရှိကြပါသည်။ လူတွေကို ဗတ္တိဇံအကြိမ်ကြိမ်အခါခါပေးသောသူလည်း ရှိပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အ များစုက လူတစ်ဦိးသည် ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူလျှင် စစ်မှန်သောဗတ္တိဇံဖြစ်မည် မဟုတ်ပါ။ ဗတ္တိဇံဟူသည်မှာ အလေးအနက်ထားရသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင် သည် နောက်တဖန် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမဟုတ်ပါ။ အချို့က သူဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗတ္တိဇံမင်္ဂ လာအကြောင်းကို နားလည်ထားခြင်းမရှိလျှင် စစ်မှန်သောဗတ္တိဇံမဖြစ်နိုင်ပါ။ စစ်မှန်သောဗတ္တိဇံမင်္ဂ လာဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဟူသည် မှာ လူက မည်မျှနားလည်သည်ဟူသောအချက်ပေါ် မူမတည်ပါ။ ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့ကိုစား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါ မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်သည်ကို ကျွနု်ပ်တို့မသိနား မလည်ထားပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက်သည့်အချိန်တွင် ကျွနု်ပ်တို့လည်း မရှိကြပါ။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လျက်နေသေးသလို ကျွနု်ပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဗတ္တိဇံဟူသည်မှာ နောက်တဖန် ပြန်ခံရသည့်အဖြစ်မျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ဗတ္တိ ဇံပြန်ခံသောသူသည် မှားယွင်းသောအမှုကိုပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းသောအပြုအမူကို ဘုရား သခင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ကြီး အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို တောင်းလျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အ ပြင် နောက်တရသောသူတို့ကိုလည်း အပြစ်ခွင့်လွှတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ယေရှုသည် လူသားတို့၏အပြစ်ရှိသမျှကို ရန်ငြိမ်းစေခဲ့ပြီးလေသည်။

“သခင်တပါး၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊ ဗတ္တိဇံတပါး။” (ဧဖက် ၄း ၅)

ခရစ်ယာန်များက ယေရှုမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပွဲတော်မင်္ဂလာ(အင်ခါရိစ်) ကို ကျင်းပလေ့ရှိကြ သည်။ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယေရှုခရစ်၏စကားများ ကို ဖတ်လေ့ရှိကြပါသည်။ သူတို့က ယေရှုအသေမခံမှီ ညတွင် ယေရုရှလင်မြို့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအ ရာများအကြောင်းကို မိန့်ဆိုထားသည့် သမ္မာကျမ်းစာ ကျမ်းပိုဒ်များထဲက ကိုးကားခဲ့ကြပါသည်။ ယေရှုနှင့်တပည့ေ် တာ်များသည် ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထ့အို ပြင် ယေရှုက တပည့် တော်တို့အား ထိုညမှစ၍ ယနေ့ထိတိုက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မိန့်မှာခဲ့ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆိုရလျှင် ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဒာကိုပုံဆောင်ထား သောမုန့်နှင့်အသွေးတော်ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်သောစပျစ်ရည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ကျမ်းအရ၊ ယေရှုကလည်း သူ၏အသွေးတော်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကို ကျင်းပသည့်အချိန်တိုင်း၌ ခန္ဒာနှင့်အသွေးသည် အမြဲရှိနေရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုသည် မုန့်နှင့စ် ပျက်ရည်ထဲတွင် ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်ပါရှိသည်။ ကျွနု်ပ် တို့သည် သူနှင့်တွေ့ဆုံခွင့က် ိုရကြသည့်နည်းတူ သူသည်လည်း ကျွနု်ပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရပါသည်။ ယေရှုအနားသို့သွားရောက်ချဉ်းကပ်သင့်သည်ဟု စဉ်းစားဆင်ခြင်မိသောအခါ သန့်ရှင်းသောပွဲ တော်မင်္ဂလာဆီသို့သွားပါ။ ဤသည်မှာ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာ၏ကြီးမားသောနိမိတ်လက္ခ ဏာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ထိုအရပ်တွင်ရှိပြီး ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ အလုပ်လုပ်ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် သင်သည ် ယေရှုနှင့ေ် တွ့ဆုံသည်ဟု မကြာခဏခံစားမည်မဟုတ် ပါ။ သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ခံစားချက်သည် ကျွနု်ပ်တို့အပါးသို့ ခရစ်တော်ရောက်လာရန် ဆီးတားနိုင် ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့မည်သို့ပင် ခံစားနေရပါစေ၊ သူသည် ကတိထားသည့်နေရာတိုင်း တွင် ရှိနေပါသည်။ သူက သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ရှိနေမည်အကြောင်း ကတိထားခဲ့ပါ သည်။ မုန့်သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဒာဖြစ်၍ စပျစ်ရည်သည် အသွေးတော်ဖြစ်သတည်း။

“ထိုအခါ စားလျက်နေကြစဉ်တွင်၊ ယေရှုသည် မုန့က် ိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန့က် ား ငါ၏ကိုယ်ခန္ဒာဖြစ်၏။ ယူ၍စားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူလျက်၊ တပည့်တော်တို့အား ပေးတော်မူ၏။ ခွက်ကိုလည်းယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ သူတို့အားပေးတော်မူ၍၊ သင်တို့ရှိသမျှသည် သောက်ကြလော့။ ဤခွက်ကား ပဋိညာဉ် တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍ လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်စေခြင်းငှါ သွန်းသော ငါ၏အသွေးဖြစ် ၏။” (မဿဲ ၂၆း ၂၆-၂၈ )

ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ၎င်းသည် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်သောသူ၌ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းမှာ ပွဲတော်မင်္ဂလာ၌ ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏သေ ခြင်းတရားတွင်ရရှိသောအရာကို ဝေမျှသည်။ သူ၏သေခြင်းက အပြစ်ရှိသောလူသားအားလုံးကို ရန်ငြိမ်းစေပါသည်။ ထို့အပြစ် လူတို့အမြဲလိုအပ်လျက်ရှိသော အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုလည်း ယူဆောင်လာပေးသည်။

မာတင်လူသာသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့သည်။ “ပွဲတော်မင်္ဂလာ တွင် ကောင်းသောအရာရှိပါသလား” ဟူသောမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူက “ဤဓမ္မဝတ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံကို ခွင့်လွှတ်တော်မူသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အသက်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း တို့ကို ရရှိသည်။ အကြောင်းမှာ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိရာအရပ်တွင် အသက်နှင့ဝ် မ်းမြောက်ခြင်း လည်းရှိပါသည်” ဟု ဆိုလေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၏ ကတိရှိသမျှကို ယုံကြည်သောသူတိုင်းသည် ပွဲတော်မင်္ဂလာဆီသို့လာ၍ ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဒာနှင့်အသွေးအသားကို လက်ခံရရှိကြသည်။ ထို့နောက် အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို လည်းခံရကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ယေရှုသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။

ဤအရာမှာ လွယ်ကူပြီး ရိုးစင်းသောလမ်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော် သည် ရိုးစင်းလှပါသည်။ အလွန်ခက်ခဲသောအရာအဖြစ်နှင့်ကျွနု်ပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။

“ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အသွေးကိုသောက်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ထိုသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်။” (ယောဟန် ၆း ၅၄)

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာသည် ဗတ္တိဇံယူပြီးသော ခရစ်ယာန်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ လူသရင် အသင်းတော်တွင် ဝန်ခံခြင်းကျောင်းသို့သွား၍ အတည်ပြုခြင်းခံရပြီးသူတိုင်းသည် သန့်ရှင်းသော ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ခံယူနိုင်သည်။ ပါဝင်ဆက်ဆံသောသူသည် သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာ၏ဆိုလို ရင်းကိုနားလည်ပြီး သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်ပုံမှန်စားသောက်ခြင်းတို့၏ခြားနားမှုကိုလည်း သိသည်မှာ သေချာပါသည်။ သွန်သင်ခြင်းခံရပြီးသောကလေးသူငယ်များသည်လည်း မိဘများနှင့် ဘိုးဘေးများနှင့်အတူ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကို ဆက်ဆံနိုင်ပါသည်။ လူတိုင်းသည် ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားကြစေရန် ယဇ်ပုလ္လင်ဆီသို့ လှမ်းလာနိုင်ကြပါသည်။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကို ဆက်ဆံရန်မှာ ရံဖန်ရံခါ ခက်ခဲမှုတွေရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့က ထိုသို့ ဆက်ဆံနိုင်လောက်အောင် သူ/သူမသည် ကောင်းမွန်သောသူမဟုတ်ဟု ခံစားနိုင်သည်။ ထိုသို့ပါ ဝင်ဆက်ဆံနိုင်ရန် ယုံကြည်ခြင်း၌ ကောင်းမွန်သောသူ၊ ခိုင်မာသောသူဖြစ်ရမည်ဟု ခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းမှာ ဖြစ်သင့်သောအရာမဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ကောင်းမြတ်ခြင်းအ တွက်မဟုတ်ပါ။ ဘဝကိုဆက်ဆံသောလူများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါ သည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်သောသူများအတွက်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောပွဲ တော်မင်္ဂလာတွင် မိတ်ဆွေများ၊ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်သူများသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ် သောသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် မိတ်ဆွေများနှင့်ကယ်တင်သူများသည် ကျဆုံး သူများအပေါ် သနားညှာတာမှုကို ပြကြပါသည်။ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာသည် အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုလားသောသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုကို လိုချင်သည်ဟု မထင်သော သူများအတွက် လုံးဝမဟုတ်ပါ။

အကြင်တစ်ဦးဦးက ခရစ်တော်၏အသွေးအသားကိုဝင်စားသောအခါ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရမည်အ ကြောင်း သတိပြုရန် သမ္မာကျမ်းစာက သတိပေးထားပါသည်။ ဤသတိပေးခြင်းခံရသောလူများမှာ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရန် စီမံထားသောနည်းလမ်းပုံစံအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ မူလရည်ရွယ်ချက်မှ လွဲသွားပါသည်။ လူတစ်ဦးက သောက်သုံးသောကြောင့် သူတို့ကလည်း စားသောက်ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲ မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကို သောက်သုံးခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပေါလုက သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဆက်ဆံပြီး ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဒာဖြစ်ကြောင်းကို သတိမမူသော သူသည် မိမိ၏ပျက်စီးခြင်းကို သုံးဆောင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤသတိပေးချက်ကို နားလည်ကြ သည်မှာ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာသည် မကောင်းသောသူများနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသူ များအတွက်ဖြစ်သည်ကို ငြင်းဆိုထားသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် အဓိကအကြောင်းအရာမဟုတ် ပါ။

“အကြောင်းမူကား၊ သင်တ့သို ည် ထိုမုန့်ကိုစား၍ ထိုခွက်ကိုသောက်သောအခါခါ၊ သ ခင်ဘုရားအသေခံတော်မူခြင်းကို ကြွလာတော်မမူမည်တိုင်အောင်ပြုကြ၏။” ( ၁ ကော ၁၁း ၂၆ )