သန့ရ် ှင်းသောဝိညာဉ်တော်

ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏နက်နဲသောအရာတစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်အကြောင်း နားလည်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟူ၍ သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားသခင်ရှိတော် မူသည်။ ဤသုံးပါးထဲက တစ်ပါးစီသည် ၎င်းတ့၏ို ကိုယ်စီလုပ်ငန်းရှိကြပါသည်။ ခမည်းတော်သည် ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီး ထောက်မခဲ့သည်။ သားတော်သည် လူ့ဇာတိခံယူပြီး ကမ္ဘာကြီးကို အပြစ် ထဲက ကယ်တင်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကိုနိုးထစေပြီး လူ့သားနှလုံး သားတွင် ယုံကြည်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွနု်ပ်တို့က “သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း” ဟု မေးမြန်းသင့်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် တန်ခိုးမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်တွင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုခရစ်၌ရှိသောယုံကြည်ခြင်းကို နိုးထစေပြီး ခွန်အားနှင့်ပြည့် စေခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ သူသည် ကျေးဇူးတော်တည်းဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်၊ ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာ၊ ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်အပြစ်ကိုဝန်ခံခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်အသုံးပြုသော တန်ဆာပလာရှိပါသည်။

ယေရှုက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို “သမ္မာတရားကိုပြသောဝိညာဉ်၊ နှင့် “ခုခံကာကွယ်သူ” ဟု သမုတ်လေသည်။ သမ္မာတရားကိုပြသောဝိညာဉ်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အလို တော်နှင့်အညီ ကျမ်းစာရေးသားသူများကို ဦးဆောင်ရေးသားစေခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုဖတ်ရှု သောအချိန်တွင်လည်း နားလည်သောဉာဏ်ကို ကျွနု်ပ်တို့အား ပေးသနားသည်။ ခုခံကာကွယ်ပေး သူအနေဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည ် ကျရှုံးပြီး ပြစ်ဒဏ်နှင့ထ် ိုက်တန်ကြသော်လည်း ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘု ရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့အပေါ် ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူကြောင်း စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် အတည်ပြုပေးသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်သူများ၏အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ညီသောအသက်တာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ဆုကျေးဇူး များကိုလည်းပေးသည်။(ယုံကြည်သူတို့၏မိဿဟာရ၊ အသင်းတော်)

“ခမည်းတော်ထံမှထွက်လာ၍ သမ္မာတရားနှင့်ပြည့စ် ုံသော ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ခမည်းတော်ထံမှသင်တို့ဆီသို့ ငါစေလွှတ်လတံ့သောဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် ရောက်လာ သောအခါ၊ ငါ၏အကြောင်းကို သက်သေခံလိမ့်မည်။” (ယောဟန် ၁၅း ၂၆)

ဆုတောင်းချက်၊ အဖဘုရားသခင်၊ အလိုတော်အတိုင်း လမ်းပြပို့ဆောင်ပါ။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူသားထဲတွင် ကျိန်းဝပ်ပြီး အထူးသဖြင့် ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည် သောသူတို့အထဲတွင် ကျိန်းဝပ်တော်မူသည်။ သူတို့က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြ သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိလျှင် အဘယ်သူမျှ မယုံကြည်နိုင်ပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ လူတို့နားမလည်နိုင်သောအရာတစ်ခုမှာ တန်ခိုးအနန္တနှင့်ပြည့စ် ုံသောဘုရားသည် သေးငယ်ပြီး အပြစ်နှင့်ပြည့ေ် နသောလူသားတို့၏စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် ကျိန်းဝပ်လိုသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဓမ္မဝတ်များဖြစ်သော ဗတ္တိဇံ နှင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာအားဖြင့် လူ့နှလုံးသားဆီသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ဤကျေးဇူးတော်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူ့စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် ယေရှုခရစ်ကို ယုံ ကြည်သည့် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်စေသည့်ယုံကြည်ခြင်းကို နိုးထစေပါသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်၏ သားအဖြစ်လည်း ရှိနေစေပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏သားသည် နာခံမှုမရှိသောအခါ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဝမ်းနည်းစေသည်၊ နာကျင်စေပါသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်း စာ စိတ်နှလုံးမာကြောခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောသြဝါဒအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိပေးထား သည်။ ထို့အပြင် ကယ်တင်ရှင်ထံသို့ ပြန်လာရန်လည်း တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါသည်။

“သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူ လျှင်၊ သင်တို့သည် ဇာတိပကတိဘက်၌ ရှိကြသည်မဟုတ်။ ဝိညာဉ်ပကတိဘက်၌ ရှိကြ၏။ ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကို မရသောသူမည်သည်ကား ခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်။” (ရောမ ၈း ၉ )

ပညာရှင်များက ယေရှုသည် စာတန်၏တန်ခိုးအားဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲကြသောအခါ ယေရှုက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းအကြောင်းကို သတိပေးထားပါသည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ငြင်းဆို ဆန့်ကျင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်လည်း တူညီသောတိုက်တွန်းမှုများကို ပေးထား ပါသည်။ ဟေဗြဲသြဝါဒစာစောင်က စိတ်နှလုံးအပြစ်အကြောင်းကိုပြောဆိုပြီး ထိုအပြစ်က ဘုရားသ ခင်ထံမှ ထာဝရကွဲကွာရသည်အကြောင်းကိုလည်း တင်ပြထားပါသည်။ အပြစ်သည် ဤဆက်စပ်မှု တွင် ယုံကြည်ခြင်းကိုငြင်းဆန်သောအပြစ်မှတပါး အဘယ်အပြစ်အကြောင်းကိုမျှ မပြောဆိုပါ။

ယေရှုခရစ်၏စကားနှင့်ဟေဗြဲသြဝါဒစာစောင်သည် တစ်ဦးဦးကိုပြစ်တင်ရှုပ်ချခြင်းသဘောမျိုးဖြင့် နားလည်ရန် မဟုတ်ပါ။ရှောင်လွှဲမရနိုင်သောအပြစ်ကို ပြစ်မှားခြင်းမပြုသူများအတွက် သတိပေး ခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်၏သတင်းစကားဖြန့်ဝေနေသမျှကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင် ဘက်၌ တံခါးဖွင့်လျက်ရှိကြောင်းကို သတိရရန်မှာ အလွန်ပင်အရေးကြီးလှပါသည်။ ပြဿနာတစ်ခု မှာ ဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်က အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိမရှိပင်ဖြစ်ပါ သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လာလိုသောစိတ်နှလုံးသည် ခိုင်မာလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ရှောင်လွှဲမရနိုင်သောအပြစ်ကိုကျူးလွန်ရန်ကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည် မပြစ်မှားဘဲနေမည် မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ နောင်တဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ခေါ်ခြင်းကို အမြဲနားထောင် တတ်သော စိတ်နှလုံးသက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

“လူသားကို နှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကိုလည်း လွှတ်နိုင်၏။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို နှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကို ယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ မလွှတ်နိုင်။ (မဿဲ ၁၂း ၃၂)