သမ္မာကျမ်းစာ

အင်တာနက်ပေါ်တွင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုပါ။

ဓမ္မသစ်ကျမ်း (bible.com)
ဓမ်မဟောငျးကမျြး (bible.com)

အကြောင်းအရာအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားပေးခြင်းများ