သမ္မာကျမ်းစာ

အင်တာနက်ပေါ်တွင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုပါ။

ဓမ္မသစ်ကျမ်း (bible.com)
ဓမ်မဟောငျးကမျြး (bible.com)


ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် အနက်ဖွင့်ကျမ်း
ရှင်ပေါလု၏ ကောရိန္တုသို့ပေးစာ ပထမစောင်နှင့်ပတ်သက် ၍အနက်ဖွင့်ကျမ်း
ရှင်ယောဟန်ပထမစာစောင် အနက်ဖွင့်ကျမ်း

အကြောင်းအရာအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားပေးခြင်းများ