ပွဲတော်မင်္ဂလာဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ခရစ်ယာန်များက ယေရှုမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပွဲတော်မင်္ဂလာ(အင်ခါရိစ်) ကို ကျင်းပလေ့ရှိကြ သည်။ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယေရှုခရစ်၏စကားများ ကို ဖတ်လေ့ရှိကြပါသည်။ သူတို့က ယေရှုအသေမခံမှီ ညတွင် ယေရုရှလင်မြို့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအ ရာများအကြောင်းကို မိန့်ဆိုထားသည့် သမ္မာကျမ်းစာ ကျမ်းပိုဒ်များထဲက ကိုးကားခဲ့ကြပါသည်။ ယေရှုနှင့်တပည့ေ် တာ်များသည် ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထ့အို ပြင် ယေရှုက တပည့် တော်တို့အား ထိုညမှစ၍ ယနေ့ထိတိုက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မိန့်မှာခဲ့ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆိုရလျှင် ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဒာကိုပုံဆောင်ထား သောမုန့်နှင့်အသွေးတော်ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်သောစပျစ်ရည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ကျမ်းအရ၊ ယေရှုကလည်း သူ၏အသွေးတော်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကို ကျင်းပသည့်အချိန်တိုင်း၌ ခန္ဒာနှင့်အသွေးသည် အမြဲရှိနေရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုသည် မုန့်နှင့စ် ပျက်ရည်ထဲတွင် ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်ပါရှိသည်။ ကျွနု်ပ် တို့သည် သူနှင့်တွေ့ဆုံခွင့က် ိုရကြသည့်နည်းတူ သူသည်လည်း ကျွနု်ပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရပါသည်။ ယေရှုအနားသို့သွားရောက်ချဉ်းကပ်သင့်သည်ဟု စဉ်းစားဆင်ခြင်မိသောအခါ သန့်ရှင်းသောပွဲ တော်မင်္ဂလာဆီသို့သွားပါ။ ဤသည်မှာ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာ၏ကြီးမားသောနိမိတ်လက္ခ ဏာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ထိုအရပ်တွင်ရှိပြီး ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ အလုပ်လုပ်ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် သင်သည ် ယေရှုနှင့ေ် တွ့ဆုံသည်ဟု မကြာခဏခံစားမည်မဟုတ် ပါ။ သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ခံစားချက်သည် ကျွနု်ပ်တို့အပါးသို့ ခရစ်တော်ရောက်လာရန် ဆီးတားနိုင် ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့မည်သို့ပင် ခံစားနေရပါစေ၊ သူသည် ကတိထားသည့်နေရာတိုင်း တွင် ရှိနေပါသည်။ သူက သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ရှိနေမည်အကြောင်း ကတိထားခဲ့ပါ သည်။ မုန့်သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဒာဖြစ်၍ စပျစ်ရည်သည် အသွေးတော်ဖြစ်သတည်း။

“ထိုအခါ စားလျက်နေကြစဉ်တွင်၊ ယေရှုသည် မုန့က် ိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန့က် ား ငါ၏ကိုယ်ခန္ဒာဖြစ်၏။ ယူ၍စားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူလျက်၊ တပည့်တော်တို့အား ပေးတော်မူ၏။ ခွက်ကိုလည်းယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ သူတို့အားပေးတော်မူ၍၊ သင်တို့ရှိသမျှသည် သောက်ကြလော့။ ဤခွက်ကား ပဋိညာဉ် တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍ လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်စေခြင်းငှါ သွန်းသော ငါ၏အသွေးဖြစ် ၏။” (မဿဲ ၂၆း ၂၆-၂၈ )