Vad är den Helige Ande?

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

En av den kristna trons hemligheter är dess uppfattning om den Helige Ande. Det finns en Gud, som har tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande. Var och en av dessa har sin egen uppgift. Fadern har skapat världen och upprätthåller den. Sonen har blivit född som människa och frälst världen från dess synder. Den Helige Ande föder tron hos en människa och ökar den. Egentligen borde man alltså fråga: ”Vem är den Helige Ande?”, eftersom den Helige Ande är den tredje personen i gudomen och inte någon slags opersonlig kraft.

Den Helige Ande verkar bland människor framför allt för att föda och stärka tron. Han arbetar via nådemedlen eller Guds Ord, dopet, nattvarden och bikten. De är Den Helige Andes verktyg.

Jesus kallar den Helige Ande för Sanningens Ande och Försvararen. Som Sanningens Ande ledde den Helige Ande dem som skrev Bibeln att skriva i enlighet med Guds vilja och låter oss förstå Bibeln när vi läser den. Som försvarare övertygar han våra hjärtan om att Gud är nådig mot oss för Jesu skull, fastän vi har fallit i synd och förtjänat bestraffning. Den Helige Ande verkar även hos troende ett liv i enlighet med Guds vilja. Han ger också sina nådegåvor för att bygga församlingen.

”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.”
(Joh 15:26)

Gud vägled mig till dig.