နေ့စဥ ် အသက်တာတွင ် ယုံကြည်ခြင်းသည ် မည်သည့အ် ရာနှင့တ် ူသနည်း။ ယေရှုနောက်က ို မည်သ့လို ိုက်မည်နည်း။

ယုံကြည်သူသည် အသင်းတော်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ ခရစ်ယာန်တို့သည် အခြားခရစ်ယာန် များနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ ဓမ္မဝတ် ကို အတူကွယူခြင်းနှင့်တူညီသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပေါင်းစည်းခြင်း။ ဤအရာအားလုံးက ကျွနု်ပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ခွန်အားပေးပြီး အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို ကူညီမစဖို့ ရှိနေပါသည်။

ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များသည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေဖြင့် ပညတ်တရားတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ငြင်းပယ်၍လည်းမရပါ။ လူတိုင်းသည် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောခေါ်ခြင်းရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အမှုတော်လုပ်ငန်း တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူတို့အား အစေခံရ၌ သစ္စာရှိစေလိုပါသည်။ သ့ရို ာတွင် တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပြည့်နေသောအသက်တာကို ရင်ဆိုင်ရသောအခါ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွနု်ပ်တိုပ၏အကန့်အ သတ်ကို သတိပြုမိလာပါသည်။ ထိုခွန်အားသည်လည်း မလုံလောက်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့က မလုံလောက် ဟု ခံစားလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားပညတ်တော်နှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာကို ကျူးလွန်လာကြပြီး အပြစ်ကိုပြုလာကြသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏လူ့သဘာဝ၊ ဇာတိပကတိက အမြဲတမ်းအပြစ်ထဲသို့ ပ့ေို ဆာင်ပေးသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ မဖြစ်သော်လည်းကောင်း ဘုရားသခင်၏အလို တော်ကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်သောအပြစ်ခွင့လ် ွှတ် ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကလာသော ခွန်အားကို လိုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယုံကြည်ခြင်းတရားတွင်ရှိသောအသက်တာသည် အရာခပ်သိမ်းကို ငြင်းပယ်ပြီး ကောင်း မွန်သောသူဖြစ်ရန် ကြိုးစားရုန်ကန်သည့်အသက်တာမဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာ အသက်ရှင်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် လုံခြုံမှုရှိသည်။ ယေရှုခရစ်တော်၌ ကျွနု်ပ်တို့ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းများကို ဆုကျေးဇူးအဖြစ်ပေးထားပါသည်။ ၎င်းမှာ ခရစ်ယာန်များသည် ယေရှုနှင့်နီးရသည့အ် ကြောင်းရင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။

“ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုချစ်တော်မူသကဲ့သို့ ငါသည် သင်တို့ကိုချစ်၏။ ငါ၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာ၌တည်နေကြလော့။” (ယောဟန် ၁၅း ၉)

ဆုတောင်းချက်၊ အဖဘုရားသခင်၊ ယေရှုနှင့်သာ၍နီးစေမူပါ။ လမ်းမမှားမိစေရန် မစမူပါ။