ခရစ်ယာန်ဘာသာသည ် အခြားဘာသာနှင့မ် ည်သ့ြို ခားနားပါသနည်း။

လူတစ်ဦးသည် ကောင်းသောအသက်တာဖြင့်ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်လျက် ဘုရားသခင်နှင့်မည် သို့နည်းစပ်နိုင်ကြောင်း၏အဖြေကို ဘာသာတရားအားလုံးက ပေးတတ်ကြသည်။ သ့ရို ာတွင် ခရစ် ယာန်ဘာသာသည် အခြားဘာသာတရားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဓိကဦးတည်ချက်မှာ လူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မမူတည်ဘဲ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ အခြားဘာသာတရားများက ဘုရားကို နာခံရန်၊ ကောင်းသောအရာကို လုပ်ဆောင်ရန်၊ သ့မို ဟုတ် မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိစေရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ် ရမည်ဟု သွန်သင်ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သွန်သင်ချက်မှာ ထိုသို့မဟုတ်။ ကွဲပြားခြားနားသည်။ ရှိသမျှသည် သင့်အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထ့ေို ကြာင့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာနှင့်ကယ်တင်ခြင်းတရားသည် လက်သင့်ခံရုံသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို မ ကယ်တင်နိုင်သော်လည်း ယေရှုက ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်၏အခကို ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို လက်ခံရရှိသောအခါ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့၊် ကျေးဇူး တော်သက်သက်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကို ကြိုးစားအားထုတ်၍ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူသည် ကျွနု်ပ်တို့အားချစ်တော်မူသည်။ သူ၏မေတ္တာသည် စုံလင်သောမေတ္တာဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းကို စိတ်ချနိုင်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့အား ဘုရားသခင်ပေးသောမေတ္တာဖြင့် အနီးအနားရှိ လူများကိုလည်း ပြန်၍ အစေခံနိုင်ပါသည်။

ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏မဏ္ဍိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ယေရှု ခရစ်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပါသည်။ လူအပေါ်အခြေပြုလျက် တည် ထောင်သောအခြားဘာသာတရားများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် အောင် မြင်မှုရရှိနိုင်ရန် သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသဖြင့် နောက်ဆုံး တွင် ပျက်စီးခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခြင်းဆီသို့သာ ဦးဆောင်သွားခဲ့ကြပါသည်။

“ယေရှုက၊ ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ယောဟန် ၁၄း ၆)

ဆုတောင်းချက်၊ သခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည်လိုပါ၏။ သ့ရို ာတွင် ကျွနု်ပ်သည် အားနည်း၍ ညှိုးငယ်ရပါ၏။ မစသနားတော်မူပါ။