ကယ်တင်ခြင်းရရှိလျှင ် မည်သ့သို ိရမည်နည်း။

ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုဟူသည်မှာ လူ့အလုပ် သ့မို ဟုတ် ခံစားချက်အပေါ်တွင် အခြေမခံပါ။ အ ဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် မစုံလင်သဖြင့် ပြောင်းလဲတတ်ပါသည်။ လုံခြုံမှုသည် ဘုရား သခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ကတိတော်အပေါ်တွင်သာ တည်နေပါသည်။

ရှေးဦးစွာ ဘုရားသခင်သည် လောကကိုချစ်သောကြောင့် ခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းအားဖြင့် ပြန် လည်သင့်မြတ်ခြင်းကိုပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် သင်သည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူပြီးသောသူဖြစ်လျှင် ခရစ်တော်၏ကယ်တင် ခြင်းအမှုတွင် ပါဝင်ခ့ြဲပီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လောကတစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ထားသောကယ်တင်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပါသည်။

တတိယအချက်အနေဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာက ငါ့ကိုယုံကြည်၍ ဗတ္တိဇံခံသောသူသည် ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်မည်ဟု သွန်သင်ထားသည်။

ယုံကြည်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းမှာ ၎င်း၏ခွန်အားမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ဦးတည်ချက်ဖြစ်သော ခရစ်တော် နှင့်ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ ယုကြည်ခြင်းသည် အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ် ပိုင်သောယေရှုခရစ်၏အကူအညီကို ရရှိရန် ပြန်လှည့်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ငါ့ နာမကိုအမှီပြု၍ ခေါ်သောသူရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လတံ့” ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ထံကလာသော ဤဆုကျေးဇူးကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းသည် လူ၏ကြိုးစား အားထုတ်မှုကြောင့် ရရှိသောအရာမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ သင့်အပြစ်အတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းလျှောက်လျက် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဆုတောင်းပဌနာပြုလျှင် သင်သည် ကောင်းကင်သွားရာလမ်းတွင် ရှိလျက်နေပါသည်။

ဤအရာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်ကတိတော်၌ သင့်ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ခွန် အား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

“ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အသွေးကိုလည်း သောက်သောသူသည် ထာဝရအသက် ကိုရ၏။ထိုသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်။ ငါ၏အသားသည် စားစ ရာကောင်း၏။ ငါ၏အသွေးလည်း သောက်စရာကောင်း၏။ ငါ၏အသားအသွေးကို သောက်စားသောသူသည် ငါ၌တည်၏။ ထိုသူ၌လည်း ငါတည်၏။” (ယောဟန် ၆း ၅၄၊ ၅၆)