ယုံကြည်ခြင်း မည်သ့အို စပြုသနည်း။

ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းသည် လူသဘဝ၏ဂုဏ်အင်္ဂါဖြစ်ပါသည်။ သ့ရို ာတွင် လူ့အတွေးအခေါ်၊ ဉာဏ်တို့နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ ဘုရားသခင်ထံကလာသော ဆုကျေးဇူးပင်ဖြစ်ပါ သည်။ လူသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်းကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်၍မရပါ။ ထ့ေို ကြာင့် ယုံကြည်လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားရသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျေးဇူးတော်နည်းလမ်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ကျေးဇူးတော်၏ ကနဦးအဓိပါယ်မှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်၏။ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာတွင် ယုံကြည်ခြင်း ကိုဖြစ်စေသောနှုတ်ကပတ်တော်သည် ရေနှင့်ရောစပ်သည်။ ဓမ္မဝတ်တွင် မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်နှင့်ရော စပ်ထားပါသည်။ အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းတွင် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားပါဝင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့ ် လူကိုစကားပြောပြီး ထို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် စိတ်နှလုံးထဲသို့ရောက်လာပြီး ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ နိုးထစေပြီး ခွန်အားဖြစ်စေသောယုံကြည်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါ သည်။

သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်၊ မရှိသည်၊ သို့မဟုတ် လုံလောက်မှုရှိသည်မရှိသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အံ့သြတွေဝေနေလျှင် သင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုအားကြီးစေရန် ဘုရားသခင်အား လျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။ ဤအရာမှာ ဘုရားသခင်က အမြဲအဖြေပေးသည့် တောင်းလျှောက်မှုဖြစ်ပါသည်။ သင်ကိုယ် တိုင်၏ခံစားချက် သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်က သင့်အား ယုံကြည်ခြင်းကို ပေးနိုင်သည်ကို ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ပါသည်။

အသင်းတော်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုခရစ်အား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ချီး မြှောက်ပြီး ကျေးဇူးတော်သည် သူ့အဖို့လုံလောက်လျက်ရှိကြောင်းကို သေချာစေသည်။ ယုံကြည် ခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့၏တွန်းပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်က လူ့ အထဲတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

“သို့ဖြစ်၍၊ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်၏။ ကြားနာခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏။” (ရောမ ၁၀ း ၁၇ )