ဘုရားသခင်က ို မည်သည့အ် ရပ်၌ ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်မည်နည်း။

တိတိကျကျဆိုရလျှင် လူသည် ဘုရားသခင် ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် လူကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူမှာ ဘုရားသခင်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူမသွားနိုင်သောအရပ်ဖြစ်သည့် အထက်အ ရပ်တွင် တည်ရှိသဖြင့် ဆင်းကြွခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အနီးအပါးသို့ရောက်လာပါ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မဝတ်များဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားစေသည်။ ထိုဓမ္မဝတ်များမှာ ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၊ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၊ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာ၊ နှင့်အပြစ်ကို ၀န်ချတောင်း ပန်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထ့ေို ကြာင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဤအရာများဖြင့ ် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေ သင့်ပါသည်။

သင်သည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူပြီးသောသူဖြစ်လျှင် ၄င်းဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၏ဆိုလိုရင်းအဓိပါယ်မှာ မည် သည့်အရာဖြစ်သည်ကို မိမိကိုယ်ကို သတိပေးထားလျှင် ကောင်းသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ “ယုံ ကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တမန်တော်တို့၏ယုံကြည်ချက်”နှင့ ် ဓမ္မအမေးအဖြေစာအုပ်တို့မှာ အစပြု ရန် ကောင်းမွန်သောနေရာများပင်ဖြစ်ပါသည်။ သြိ့ုဖစ်၍ ထိုစာအုပ်များကို အဖန်တလဲလဲ ဖတ်ရှု သင့်ပါသည်။ သင်သည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမခံယူသေးသောသူဖြစ်နေလျှင်ပင် ထိုစာအုပ်များကို ဖတ်ရှု ခြင်းဖြင့် အစပြုလျှင် ကောင်းမွန်ပါသည်။

ကျွန်တော်က သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာရန်လည်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါသည်။ ဓမ္မသစ် ကျမ်းမှ၊ အထူးသဖြင့် ခရစ်ဝင်ကျမ်းများမှအစပြုပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။

တနင်္ဂနွေနေ့အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်လက်တွဲရန် အသင်းတော်တစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။ အစီအစဉ်အတွင်း၌ အခြားပရိသတ်များနှင့်အတူပူးပေါင်း၍ မိမိအပြစ်ကို၀န်ချတောင်းပန်ပြီး သင့်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရယူပါ။ သို့မှသာ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ခြင်းအမှုကို ကြားနာရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုယူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်သာ၍ နီးကပ်လာသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန် တော်တို့အား မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်တွင် တွေ့ဆုံသည်။ မုန့်သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဒာကိုပုံဆောင် ထားပြီး စပျစ်ရည်မှာ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို ပုံဆောင်ထားပါသည်။

“ပျောက်သောသိုးကို ငါရှာမည်။ သူတပါးနှင်သောသိုးကို လိုက်၍ဆောင်ခဲ့မည်။ အရိုး ကျိုးသောသိုးကို အဝတ်နှင့်စည်းမည်။ အားနည်းသောသိုးကို မစမည်။ ဆူဖြိုး၍ အားရှိ သောသိုးကိုကား၊ တရားအတိုင်းကျွေးမွေး၍ကွပ်မျက်မည်ဟု အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့် တော်မူ၏။” (ယေဇကျေလ ၃၄း ၁၆ )

ဆုတောင်းချက်။ အဘဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး သိလိုပါ၏။ ကိုယ်တော်ကို ရှာ ဖွေနိုင်သည့်နည်းလမ်းကို ညွှန်ပြတော်မူပါ။