ယေရှုအမှန်တကယ် တည်ရှိပါသလား။

ပညာရှင်များနှင့်သမိုင်းဆရာများက ယေရှု၏ရာဇဝင်တွင်မှုကို မငြင်းပယ်နိုင်ကြပါ။ ယေရှုအမည်ရှိ သောလူတစ်ဦးသည် ဂါလိလဲပြည်၊ နာဇရက်မြို့တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ကို “နာဇရက် မြို့သားယေရှု” ဟု မကြာခဏ ခေါ်တွင်လေ့ရှိကြသည်။ ယေရှုသည် နေရာအနှံ့အပြားတွင် သွန် သင်ခြင်းအမှုကိုပြု၍ တပည့်တော်များကို စုရုံးခဲ့သည်။ သူ၏သွန်သင်ချက်မှန်သမျှကိုစုစည်းကြ သောတပည့်တော်များက ထိုသွန်သင်ချက်များကို ဖျံ့ကြဲကြသည်။ ခန့်မှန်းပြောရမည်ဆိုလျှင် ယေရုရှင်မြို့၌ အေဒီ ၃၀ လောက်တွင် ပုန္တပိလတ်မင်းက ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေ သတ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သမိုင်းပညာရှင်များက ဤအချက်အလက်အားလုံးကို သဘောတူ လက်ခံကြသည်။

သို့ရာတွင် ယေရှုဟူသည်ကား မည်သူနည်း။ သူ့ကို မည်သ့သို ိရှိနိုင်မည်နည်း။ ဤမေးခွန်းများ၏အ ဖြေကို သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌၊ အထူးသဖြင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

“ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရား၏အစကိုဆိုပေအံ့။” (မာကု ၁း၁)

ဆုတောင်းချက်။ ယေရှုဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သူဖြစ်ပါသနည်း။