ယေရှုသည် မည်သူဖြစ်ပါသနည်း။

ပထမဆုံးခရစ်ယာန်များက ယေရှုသည် ၎င်းတ့၏ို ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာကြသည်။ သူ တို့က ယေရှုသည် လူသားသဏ္ဍာန်ဖြင့် မြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းကြွလာသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ “ယေရှုသည် သခင်ဖြစ်သည်” ဟူသောစကားစုက ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို အကျဉ်းချုံ့ထားပါသည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများက ယေရှုအကြောင်းသတင်းကောင်းကို မိန့်ဆိုသည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မည်သို့လူ့ဇာတိခံယူလာကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အပျိုကညာဖြစ် သောမာရိဝမ်း၌မွေးဖွါးလာကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသက်ရှင်သည့်ပုံစံနှင့်သွန်သင်သည့်ပုံစံနှင့် ပြသခဲ့သောနိမိတ်လက္ခဏာများအကြောင်းကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ယေရှုခရစ်၏ အစစ်အမှန်ဖြစ်ခြင်း၊ ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အဓိကမဏ္ဍိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

သင့်အသက်တာ၌ ယေရှုသည် မည်သူဖြစ်သနည်း။ ယေရှုအပေါ်သင်၏အပြုအမူနှင့် သင့်အသက် တာ၌ ယေရှု၏ဖြစ်ခြင်းတို့က သင်၏ထာဝရကာလကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာ ကျမ်းစာကိုလက်ဝယ်ထားရှိပြီး ပိုမိုသိရှိရန် ရှာဖွေပါ။

ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံပြီး သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အားဖြင့် ယေရှုက သူ့ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိနိုင်မည့်နည်းလမ်းကို ကျွနု်ပ်တို့အဖို့ ဖွင့်ပေးထားပါ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့နိုင်ခြင်းမှာ ယေရှုခရစ် အားဖြင့်သာဖြစ်ပါသည်။

“ထိုသခင်၏နာမတော်မှတပါး ငါတ့ကို ိုကယ်တင်နိုင်သောနာမ တစုံတခုမျှ ကောင်း ကင်အောက်လူတို့တွင် မပေါ်မရှိ။” (တမန်တော် ၄း ၁၂ )