ယေရှုသည ် ကားတိုင်ပေါ်တွင ် အဘယ့ေ် ကြာင့ ် အသေခံခ့ရဲ သနည်း။

ယုဒဘာသာအရ၊ ယေရှုသည် အပြစ်ဒဏ်ခံရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အသက်ကြီးသူများ က သူသည် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားသည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။ ယေရှု၏သွန်သင်ချက်နှင့်လုပ်ဆောင် ချက်များက သူသည် ကောင်းကင်မှဆင်းကြွလာသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ညွန်ပြသည်။ မောရှေ၏ပညတ်တရားအရ၊ ဤသ့ေို သာ “မိစ္ဆာ အယူဝါဒ” သည် သေပြစ်ခံရသင့် သည်။

သို့ရာတွင် ရောမအစိုးရသာလျှင် စီမံခန့်ခွဲပြီး သေဒဏ်အတွက် စီရင်ချက်ချမှတ်နိုင်သည်။ ပုန္တပိလတ်မင်းသည် ယုဒခေါင်းဆောင်များကြား ဘာသာရေးအငြင်းပွါးမှုကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ကဲသာဘုရင်ကိုဆန့်ကျင်သောလူများနှင့်ပူးပေါင်းသောသူတစ်ဦးကဲ့သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ပိလတ်မင်းသည် မည်သည့အ် ရာကိုမျှမသိသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ဖိအား ကိုရင်ဆိုင်ရသဖြင့် ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တင်ရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲ၌ရှိသော ယေရှု၏အသေခံခြင်း၊ နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မြှောက်ထားခြင်းအ ကြောင်းကိုဖတ်ရှုရသူတိုင်းသည် အပြစ်အနာဆာကင်းသောလူတစ်ဦးသည် ကြောက်မက်ဖွယ်သေ ခြင်းနှင့်သေရသည့်အကြောင်းကို အံ့အားသင့်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအား အဘယ့် ကြောင့်ကြားဝင်ပြီး မကယ်တင်နိုင်ခဲ့သနည်း။ ယေရှုက မှားယွင်းစွာစွက်စွဲခံရမှုအပေါ် အဘယ့် ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို မခုခံခဲ့သနည်း။

ထိုအကြောင်းအရာ၏အဖြေကို ဟေရှာယ အခန်းကြီး ၅၃ တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤအရာကို ယေရှုအသေခံတော်မမူမီ အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်က ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာထဲရှိ အခြားကျမ်းပိုဒ်များစွာ၏ပြောဆိုချက် များကို ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ဤအရာများမှာ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်များကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ရ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရပြီး အသေခံရန် တပါးတည်းသောသားတော်ကို စေ လွှတ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာ ကျွနု်ပ်တို့လက်မြောက်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ ပါသည်။

“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုးနှက်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း ကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ် သို့ရောက်၍၊ သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတ့သို ည် အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည် ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ ၏။” (ဟေရှာယ ၅၃း ၅-၆)

ဆုတောင်းချက်။ ချစ်လှစွာသောသခင်ယေရှု၊ ကိုယ်တော်ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာအပေါင်းကို ကျွနု်ပ် နားမလည်နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်ကျူးလွန်သောအပြစ်ရှိသမျှခွင့်လွှတ်တော်မူကြောင်းကို ယုံ ကြည်ပါ၏။