ယေရှုထံသ့ ို မည်သ့လို ာနိုင်မည်နည်း။

ယေရှုကိုသိနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သူ့အကြောင်းကို ဖတ်ရှုလေ့ လာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာတည်းဟူသော ကမ္ဘာကြီးတွင် အပျံ့နှံ့ဆုံးသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ သူသွန်သင်ထားသောအရာကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြေကြီးပေါ်တွင် လုပ်ဆောင် ခဲ့သမျှကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ယေရှုကိုသိ၍ သူနှင့်အတူလျှောက်လှမ်းသောသူတို့အကြောင်းကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ယေရှု၏အသက်တာ၊ သေခြင်း၊ နှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအ ကြောင်းကို မိန့်ဆိုထားသည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် တမန်တော်များကိုယ်တိုင်ရေးသည့် ပေးစားများစွာရှိသည်။ ဤပေးစားများက ကနဦးခရစ်ယာန်များနှင့အ် သင်းတော်များသည် မည်သို့သောသူများဖြစ်ကြောင်းကို သိမြင်စေပါ သည်။ ဤလူတ့သို ည် ယေရှုကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမတွေ့ခဲ့ကြသော်လည်း သူ့က ို သိခဲ့ကြသည်။ သူ့အကြောင်းကို ဖတ်ရှုခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ ကြားသိခဲ့ကြရသည်။

ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း ယေရှုကိုသိသောလူများစွာ ရှိကြသည်။ သူတို့ကို သမ္မာကျမ်းစာကို ပိုမို သိရှိရန် အတူတကွစုရုံးပြီး သင်ယူလေ့လာရာအသင်းတော်များ၊ အတူတကွဆုတောင်းပြီး ဓမ္မဝတ် ပြုရာအသင်းတော်များတွင် သူတို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အသင်းတော်ကိုရှာဖွေပြီး တစ်ဦးဦး ထံသို့သွားပါ။ သင်သည် ယေရှုကိုသိသောသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရုံတင်မဟုတ်ဘဲ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ယေရှုကို သိရှိလာနိုင်ပါသည်။

“ယေရှုကလည်း၊ ငါဟောပြောသောဒေသနာသည် ငါ၏ဒေသနာမဟုတ်။ ငါ့ကိုစေ လွှတ်တော်မူသောသူ၏ဒေသနာဖြစ်၏။ ထိုသူ၏အလိုတော်သို့လိုက်ချင်သောသူမည် သည်ကား ဤဒေသနာသည် ဘုရားသခင်၏ဒေသနာတော်ဖြစ်သလော၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောသလောဟု ပိုင်းခြား၍သိရမည်။” (ယော ရး ၁၆-၁၇)

ဆုတောင်းချက်။ ယေရှုဘုရား၊ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့လိုပါ၏။ ကိုယ်တော့်ကိုသိနိုင်ရန် ကူညီ မစတော်မူပါ။