ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ ကျွနု်ပ်အသက်တာကို ယေရှုအား မည်သို့ ပေးအပ်မည်နည်း။

ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် ယေရှုသိလာသည့်အကြောင်း ၎င်းတို့၏သမိုင်းကိုယ်စီရှိကြပါသည်။ တစ် ယောက်သည် ညအချိန်၌ရသောရူပါရုံအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သလို၊ နောက်တစ်ဦးမှာ ယေရှုကို ယုံကြည် လက်ခံလာရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်လာနိုင်သည်။ အချို့မှာ ယေရှုကို သိလျက် ငယ်စဉ်က တည်းက ကြီးထွားလာသည်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သက်သေမရှိသည်ထက်စာလျှင် ပိုကောင်းပါ သည်။ သို့ရာတွင် အများစုလုပ်ဆောင်သောအရာမှာ လက်ခံရရှိရန် တံခါးဖွင့်ပေးသူမှာ သခင်ယေရှု ဘုရားသာဖြစ်ပါသည်။

ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းကို မေးမြန်းသည့်သူများအတွက် အကြံပြုချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှထွက်ပြေးနေခြင်းကို ရပ်တန်းက ရပ်လိုက်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင်ချက်ကို နားထောင်ရန် သင့်နားကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ သခင်ဘုရားက သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာကို ရှုမြင်လိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်သည်ဖြစ်၍ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေလိုပါ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်။ ဒါပါပဲ။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ ကြောင်းကိုသိရှိရန်မှာ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်ပါသည်။ ဆုတောင်းပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူမည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းသံကို နားညောင်းတော်မူ ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူး ကိုလည်း ပေးတော်မူမည်။

ယုံကြည်ခြင်းသည် ခံစားချက်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုသည် သင့်ကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ကြောင်း စိတ်နှလုံး ထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံကလာသော ဆုကျေးဇူးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆုကျေး ဇူးကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။

သင်သည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူပြီး ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်လာသောအခါ ၎င်းမှာ သင်သည် အိမ်ပြန် သည်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ သင့်ကယ်တင်ရှင်နှင့်ပြန်လည်မိဿဟာရဖွဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ သည်။ အသင်းတော်တစ်ခုရှာဖွေပါ။ ထိုအသင်းတော်တွင် ဘုရားသခင်၏အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေး ဇူးအကြောင်းကို ကြားရပြီး အခြားခရစ်ယာန်များနှင့်အတူတကွ ဓမ္မဝတ်ကိုလည်း ပြုကြပေမည်။ ယေရှုက ဗတ္တိဇံခံသောသူဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မခံသောသူဖြစ်စေ အားလုံးကို ခေါ်ထားပါသည်။ ဗတ္တိ ဇံခံသောအခါ ကျွနု်ပ်တို့သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်၍ အသင်းတော်နှင့်ပူးပေါင်းလာပါ သည်။

“ထာဝရဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရ ကြလတံ့။” (ရောမ ၁၀း ၁၃)

ဆုတောင်းချက်၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ သခင်ယေရှုဘုရား၊ အပြစ်သား အကျွနု်ပ်ကို သနား တော်မူပါ။