ယေရှု သေခြင်းမှအမှန်တကယ် ထမြောက်ခ့ပဲ ါသလား။

အစကတည်းက ဇာတ်ကြောင်းနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခဲ့သည်။ မည်သည့အ် ရာတစ်ခုကို သင် ယုံကြည်လက်ခံပါသနည်း။ ယေရှု၏သင်္ချိုင်းစောင့်များကို လဘ်ထိုးထားသည်အကြောင်းနှင့်တပည့် တော်များသည် ညဉ်အချိန်တွင်လာရောက်ပြီး ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဒာကိုခိုးယူကြောင်း ပြောစေခဲ့ကြ သည်။ဤမုသားသည် ယနေ့တွင် ပျံ့သွားလို့လာခဲ့သည်။ ယနေ့ထွက်ပေါ်နေသောသီအိုရီမှာ ယေရှု ၏အသေခံခြင်းသည် တပည့ေ် တာ်တို့အား ထိုသို့သောစိတ်ပညာဆိုင်ရာကျူးမားကိုဖြစ်စေသဖြင့် သူတို့အတွက် အသက်ရှင်မည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်၍ ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်တော်၌အသက်ရှင်လျက်ရှိနေသည်ကို စိတ်နှလုံးထဲ၌ကြည်ခြင်း ကို တည်ဆောက်ရန်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ။

သို့ရာတွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ကိုယ်ခန္ဒာဖြင့် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းကို မြင်တွေ့ခ့ရဲ သောလူများ စွာရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းတ့မို ှာ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ရှိသောမိန်းမများ၊ တံခါးပိတ်လျက်အထဲ ၌ရှိနေသည့် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြသောတပည့်တော်များ၊ ဧမောက်လမ်းတွင် ခရီးသွားနေကြ သူတပည့်တော်နှစ်ဦးတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ သံသယဝင်လျက်ရှိသောသောမတောင် ယေရှု၏ဒဏ်ချက် ကို တို့ထိရသောအခွင့်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤလူတို့တွင် တူညီသောအရာရှိသည်။ ၎င်းမှာ သူတို့သည် ယေရှုအမှန်တကယ်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို နားလည်ပြီးလက်ခံရန် ခက်ခဲသောအချိန် ကာလရှိခဲ့သည်။

ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းအားစွပ်စွဲသူများ သ့မို ဟုတ် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ရှေ့တွင် မိမိကိုယ်ကို မထင်ရှားစေပါ။ ဘာမျှမရှိသောသင်္ချိုင်းသည် တစ်ခုတည်းသောသက်သေအ ထောက်အထားပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ကိုယ်ခန္ဒာမရှိတော့ပေ။

သုသေတနလုပ်ဆောင်ပြီးရှာဖွေရင်သော်လည်းကောင်း၊ သ့မို ဟုတ် ကျိုးကြောင်းပြဆင်ခြင်၍သော် လည်းကောင်း ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို တစ်စုံတစ်ဦးက သိရှိလာပေလိမ့်မည်။ သင်သည် ယေရှုနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းသည် ရောက်ရှိလာပေလိမ့်မည်။ ယေရှု သည် ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်အတူ ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိတော်မူသည်။ သို့ရာတွင် နှုတ်ကပတ်တော် တည်းဟူသော ကျမ်းစာအားဖြင့် မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသောလူအယောက်တိုင်းအား ဆက်လက်စကား ပြောနေသည်။ ယေရှုအသက်ရှင်ကြောင်း ၎င်း၏အသင်းတော်က သက်သေဖြစ်ပါသည်။

“ယေရှုကလည်း၊ သင်သည် ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့် ယုံခြင်းရှိ၏။ ငါ့ကိုမမြင်ဘဲ ယုံသော သူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ယောဟန် ၂၀း ၂၉)

ဆုတောင်းချက်၊ ယေရှုဘုရား၊ ကိုယ်တော်အသက်ရှင်ကြောင်း လူတို့သည် ပြောကြပါ၏။ ဆုတောင်းပဌနာပြုသောအခါ ကိုယ်တော်နားညောင်းပါသလား။