မည်သ့ခို ွင့လ် ွှတ်နိုင်မည်နည်း။

မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အပြစ်ခွင့်လွှတ်ရန်မှာ ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။ သို့ရာ တွင် သမ္မာကျမ်းစာက အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းပြီး အခြားသူများကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ရန် မိန့ဆ် ို ထားသည်။ တကယ်တော့ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အခြားသူကိုခွင့်မလွှတ်လျှင် ကျွနု်ပ်တို့ကိုယ်တိုင် ခွင့်လွှတ်ခြင်းမခံရကြောင်း မိန့်ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် ခွင့်မလွှတ်နိုင် ခြင်းနှင့်ခါးသီးမှုများဖြစ်လာချိန် မည်သည့အ် ရာကို လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

ပထမအချက်အနေဖြင့် ဤအပြစ်များကို ဘုရားသခင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ရန်မှာ အလွန်ပင် အရေး ကြီးပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောအရာများကို ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ထဲသို့ ဆောင်ယူလာရမည်။ ဤအရာများကိုလည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြောင်း ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ယုံကြည် သည်။ ထိုနည်းတူ ဘုရားသခင်က ၎င်း၏ကရုဏာတော်အားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အထဲတွင်အလုပ်လုပ်ပြီး အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ရန် ကူညီမစမည်အကြောင်းလည်း ဆုတောင်းရမည်။ ကျွနု်ပ်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ရှိသောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များပျောက်ကင်းသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သက်သက်ကြောင့် သာဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကို သင်၏သင်းအုပ်ဆရာ၊ သင်ယုံကြည်ရသောသူတစ်ဦး သို့မ ဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့အားထိခိုက်နာကျင်စေသောလူတို့နှင့်ဆွေးနွေတိုင်ပင်လျှင်လည်း အကူအညီဖြစ်နိုင် ပါသည်။

အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွနု်ပ်တို့ချမှတ်လိုက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် စိတ် ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းတွင် တခါတရံ ရှည်လျားသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ခါသီးသော ခံစားချက်များမှလွတ်မြောက်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာလည်း ကြာနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် လက်စားချေ ခြင်းမပြုရန်မှာ အရေးကြီးသောအရာဖြစ်ပါသည်။

“အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်း၊ သနားစုံမက်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ကြောင့် သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူသကဲ့သ့ ို အချင်းချင်းအပြစ်လွှတ်ခြင်းရှိကြလော့။” (ဧဖက် ၄း ၃၂ )

ဆုတောင်းချက်။ ကျေးဇူးကရုဏာနှင့်ပြည့စ် ုံသော အကျွနု်ပ်တို့၏ဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်၏အတွင်း အပြင်အလုံးစုံကို ကိုယ်တော်သိပါ၏။ ကျွနု်ပ်စိတ်နှလုံးခက်ခဲခြင်းနှင့်ခါးသီးခြင်းမှ မစမူပါ။