အပြစ်ခွင့လ် ွှတ်ခြင်းမည်သ့ခို ံရမည်နည်း။

ဘုရားသခင်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ ဝန်းကျင်က ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်များအတွက် လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံရန် တပါးတည်းသောသားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ သံမှုနှင့် ရိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ မယုံကြည်ခြင်း၊ လောဘ ကြီးခြင်း၊ မရိုးမသားအသက်ရှင်မှုနှင့်ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပါ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို ဘုရားသခင်သည် သားတော်အား သေခြင်းမှရှင် ပြန်ထမြောက်စေသောအချိန်၌ တံဆိပ်ခတ်တော်မူခဲ့သည်။

ယေရှုသည် ကျွန်ု်ပ်တို့အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့ကြောင်း ယုံ ကြည်လက်ခံသောအခါ ထိုအရာက ကျွနု်ပ်တို့ကို ကယ်တင်သည်။ အပြစ်ရှိသမျှသည်လည်း လွှတ် ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းမှာ ကျွနု်ပ်တို့အား ဘုရားသခင်ပေးသော အခမဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ အရှိအတိုင်း ဘုရားသခင်ထံလာနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်သောအပြစ်သား အနေဖြင့်လည်း ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။ ထိုအရာမှာ ကျွနု်ပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်က အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သောကျေးဇူးတော်ကို လက်ခံရုံသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က မိမိတို့၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းတရားအတွက် ကိုယ်တိုင် “ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်” သောအရာမရှိကြောင်းကို သိခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ကျွနု်ပ်တို့ကို ကယ်တင်ရ သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။

သင်သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိကြောင်း ယေရှုအားဖြင့် ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပါသည်။ သင် သည် မည်သည့အ် ရာနှင့်တူညီသည်ဟူသောအချက်မှာ အဓိကမကျပါ။ မည်သည့်အရာကို လုပ် ဆောင်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်လည်း အရေးမကြီးပါ။ သင့်အပြစ်ရှိသမျှသည် ယေရှုအားဖြင့် လွှတ် ခြင်းခံရကြောင်း ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှု သ့မို ဟုတ် ပြီးပြည့စ် ုံစေ ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။ ယေရှုအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။

“ထိုတရားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အထဲ၌ ရှိနေလျက်၊ လောကီသားတို့ ၏အပြစ်များကိုမှတ်တော်မမူ။ ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍၊ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့စေတော်မူ ၏။ ထိုမိဿဟာရတရားကိုလည်း ငါတို့၌ ပေးအပ်တော်မူ၏။....အဘယ့်ကြောင့်နည်း ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့က် င်းစင်သောသူကို ငါတ့အို တွက်ကြောင့် အ ပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတ့သို ည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသ ခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း။” (၂ ကော ၅း ၁၉၊ ၂၁)

ဆုတောင်းချက်။ အဖဘုရားသခင်၊ ကားတိုင်တော်တရားအတွက်ကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယေရှုအားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်တော်မူသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။