သေသည့အ် ခါ မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

လူသားကို ထာဝရအတွက် ဖန်ဆင်းထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း သည် သေခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့က ို ရိုက်ချိုးသောအရာဖြစ်သည်။ သ့ရို ာတွင် သေခြင်းသည် အဆုံး ထိတိုင် အောင်မြင်မှုကို ရရှိသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သာဖြစ်သည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် သေသောအခါ အချိန်ကာလလည်း အဆုံးသတ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ကို လုံးဝအလေးထားခြင်းမရှိသော်လည်း သူဖန်ဆင်းထားသောကမ္ဘာမြေကြီးထဲ အသက်ရှင်နေ ထိုင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ပိုင်ဆိုင်သောငွေကြေး၊ အလှအပ၊ အဆင့်အတန်း၊ ကျန်း မာရေး၊ နှင့်အသက်တာကို ဆုံးရှုံးလာသောအခါ မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ ကျွနု်ပ်တို့အား အသက် ကိုပေးသောသူ၊ ထိုအသက်ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်အကြောင်း တောင်းဆိုသောသူဖြစ်သော ဘုရားသခင်နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့သောအခါ အပြစ်နှင့်အဝတ်ပလာဖြင့်ရှိနေလျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာက ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဝတ်ဆင် ကြကြောင်းကို သွန်သင်ထားပါသည်။ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၌ ၎င်းကိုပေးထားသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သေပြီးနောက် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလမတိုင်မှီ သင်သည် အိပ်ပျော် လျက်နေသောဝိညာဉ်ဖြစ်ပါသလား။ သေခြင်းတရားသည် လူသည် အခြားအစစ်အမှန်ဘဝသို့ သွားကြောင်းကို ဤအရာက အကြံဉာဏ်သစ်ကိုပေးပါသည်။ ဤအချိန်ကာလသည် မည်မျှရှိမည် ကို သိရှိရန်မှာ အရေးကြီးသောအရာမဟုတ်သော်လည်း ဤစောင့ဆ် ိုင်းနေရသောကာလသည် ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက် သ့မို ဟုတ် ဝမ်းနည်းစရာနေ့ရက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏သြတ္တပစိတ်မ ကြည်မလင်ဖြစ်လျှင် မည်သူ့ကိုစောင့်နေကြောင်းသိသည်။ ကောင်းမွန်သောစောင့်ဆိုင်းမှုလည်း ဖြစ်ပါသည်။

“ညီအစ်ကိုတို့၊ မြော်လင့်ခြင်းမရှိသော အခြားသူတို့သည် ဝမ်းနည်းသကဲ့သို့၊ သင်တို့ သည် ဝမ်းမနည်းမည်အကြောင်၊ အိပ်ပျော်သောသူတို့၏အမှုအရာကို မသိဘဲနေစေ ခြင်းငှါ ငါတို့အလိုမရှိ။ ယေရှုသည် သေပြီးမှတဖန် ထမြောက်တော်မူသည်ကို ငါတို့ သည် ယုံလျှင်၊ ထိုနည်းတူ ယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်း၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ ဘုရားသခင် ပ့ေို ဆာင်တော်မူလိမ့်မည်။” (၁ သက် ၄း ၁၃-၁၄ )