Imani na wokovu

Mwandishi: 
Pasi Palmu
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Siku moja tajiri mmoja alimuuliza Yesu nitawezaje kuurithi uzima wa milele. Huyo tajiri alikuwa anaishi maisha mazuri. Yesu alimwambia auze mali zake zote na kuwapa maskini hizo fedha kisha amfuate Yesu. Tajiri alihuzunika sana. Wanafunzi walichanganyikiwa na kuanza kumuuliza Yesu maswali mengi. Ni vipi mtu anaweza kuokolewa­, Yesu aliwajibu, kwa wanadamu hilo haliwezekani bali kwa Mungu yote yanawezekana.

Ili ni jibu la Kikristo, tumefungwa kwa ubinafsiwetu wenyewe, tunajipenda wenyewe kuliko kuwapenda wenzetu. Nguvu zetu za kupata wokovu ni za Kibinafsi pia je Unalo tumaini lolote? Jibu la kikristo linatupa majibu ya tofauti na dini zingine mtazamo wetu si juu ya mwanadamu, na nini mwanadamu atafanya, mtazamo wetu ni juu ya Yesu Kristo. Yesu alifanya kile ambacho sisi tusingeweza kufanya. Alichukua mashtaka yetu mbele za Mungu na kupatanisha dhambi zetu na maovu yetu juu ya msalaba.

Pale umebaki ukamilifu wa msamaha wa dhambi ndani ya moyo wa Mungu uliyotangazwa kwetu kwa njia ya injili. Na tunapata hiyo kwa kupitia imani. Kupitia imani ndani ya Kristo tunaokolewa na kupata mbingu. Wakati nilipobatizwa katika jina la Mungu Baba na la mwana na la Roho mtakatifu natambua kwamba mimi ni mali ya Mungu sinta jaribu kuuliza kwa Mungu juu ya maisha yangu. Tunaweza kuwa na hakika kuhusu Yesu na kazi yake.

Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani;ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu."
(Efeso 2:8-9, SUV)

Yesu nisaidie nikuamini wewe.
Mwandishi: 
Ville Auvinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Imani iokoayo siyo kazi ya mwanadamu bali ni zawadi itokayo kwa Mungu, itokayo nje ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi kwa asili kuzalisha imani yeye mwenyewe au kuamua kuja katika imani, lakini mtu huwa na imani kupitia vyombo vya neema. Msingi wa kwanza wa vyombo vya neema ni neon la Mungu. Katika ubatizo imani inazalishwa kupitia neno lililochanganywa na maji. Na katika chakula cha Bwana imani iliyounganika na mkate na mvinyo na katika ungamo la dhambi inaunganishwa na msamaha wa dhambi.

Roho mtakatifu anazungumza na mtu kupitia neno la Mungu na kupitia neno hilo Roho mtakatifu anakuja ndani ya roho ya mwanadamu na kuzalisha imani, kuongeza na kuimarisha imani ni kazi muhimu za Roho Mtakatifu.

Kama unashangaa labda una imani au huna ya kutosha unaweza kumuomba Mungu akuimarishie imani, na ili niombe Mungu analojibu la usahihi unaweza kuamini kwamba Mungu anakupa imani au haijalishi ni aina gani unavyojihisi au unavyojizoesha.

Katika kanisa Roho anamtukuza Yesu Kristo kama mwokozi na kuhakikisha kwamba neema inakutosheleza pia. Imani siyo kitu chetu tunachokisukuma au kujaribu ila ni kazi ya Mungu ndani ya mtu.

"Basi imani, Chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo."
(Rum 10:17, SUV)

Mwandishi: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Mwamini ni mshirika wa kanisa, maisha ya wakristo yameunganishwa na wakristo wengine; kusikiliza neno la Mungu, kuomba, na kushiriki meza ya Bwana tena uunganishwa kwa kusudi maalumu. Yote hii inaimarisha, na kulinda imani. Roho Mtakatifu yupo kutuimarisha sisi. Amri za Mungu zinatuhusu sisi sote. Kama mkristo kamwe hatuwezi kuzidharau Amri za Mungu na mapenzi ya Mungu baba yetu wa mbinguni.

Kila mmoja wetu hapa ana wito wake, na Mungu anataka tuwe waaminifu katika kuhudumia watu wanao tuzunguka. Hata hivyo wakati tunapokumbana na mahitaji ya maisha haya, mara moja tunatambua kuwa mwisho wetu kama binadamu na kwamba nguvu zetu hazitoshi. Tunafikiri isivyotosha. Na hivyo tunajaribu kufanya kile kilicho kinyume na Amri za Mungu na dhambi.

Asili yetu ya ubinadamu, mwili wakati wote unatuingiza katika dhambi na kufanya yale yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu haijalishi wewe ni mkristo au lah! Hivyo tunahitaji mwendelezo wa msamaha wa Mungu, kuomba na Nguvu zitokazo kwa neno la Mungu.

Maisha katika imani hata hivyo si kukataa vitu na kujitahidi kuwa mzuri. Kama Mkristo tunaishi kama watoto wa Mungu ndani ya Uhuru na Usalama ndani ya Neema yake, ndani ya Kristo Yesu tunapewa imani, tumaini na upendo kama zawadi. Hii ndiyo maana mkristo anapenda kusogea karibu na Yesu.

"Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu."
(Yoh 15:9, SUV)

Bwana Mungu nisogeze karibu na Yesu katika njia zako, usinifanye nipoteze njia yangu.
Mwandishi: 
Ville Auvinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Uhakika wa wokovu hauwezi kutegemea kazi yeyote ya mwanadamu, hisia na, matendo yake kwa sababu siku zote siyo kamili ni mtu anayebadilika kila wakati. Usalama wetu unaweza kutegemea juu ya kazi ya Mungu na Ahadi zake.

Kwanza, Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu na alifanya upatanisho na huo ulimwengu kwa kusulubishwa kwa Kristo. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa ajili yako pia.

Pili, kama umebatizwa umeunganishwa na kazi ya kuokoa ya Kristo.Wewe wenyewe ni sehemu ya wokovu ambao ni mali ya ulimwengu wote.

Tatu, Biblia inafundisha kwamba atakaye amini na kubatizwa ataokoka.Sehemu kubwa ya imani si katika nguvu zake ila ni malengo yake, Kristo na Ahadi za Mungu kwa hakika, imani ni kugeuka kwa mtu dhaifu na kuomba msaada kutoka kwaYesu ambaye anasamehe dhambi.

Biblia inaahidi “Yeyote atakayeliitia jina la Bwana ataokoka”. Imani kama hii ni zawadi kutoka kwa Mungu pia; Si kazi ya mwanadamu mwenyewe. Hivyo basi kama umebatizwa na kurudi kwa Yesu na kuomba msamaha kwa dhambi zako na kuomba wokovu, upo katika njia ya mbinguni.

Ndani ya chakula cha Bwana na Ahadi za Mungu umeunganishwa kukupa nguvu na kuimarisha imani yako.

“Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele; nami nitamfufua siku ya mwisho. kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu,nami hukaa ndani yake”.
(Yoh 6:54-56, SUV)

Mwandishi: 
Liisa Rossi
Mtafsiri: 
Richard Ondicho Otiso

Dini zingine hujibu swali jinsi ya kuishi maisha mema na kumkaribia Mungu. Ukristo hutoa jibu tofauti. Mtazamo si kwetu ila yale Mungu amefanya.

Dini zingine hukuongoza utakavyo mtii Mungu, kutenda mema au kujaribu uwezavyo ili uweze kubarikiwa na uweze kufikia wokovu. Ukristo una ujumbe tofauti: Kila kitu kilifanyika tayari kwa Baraka na wokovu. Hatuwezi kujikokoa ila Yesu alituondelea dhambi. Tumeokolewa kwa neema, kwa kupokea zawadi tuliyopewa na Mungu. Hatuhitaji kufanya chochote ili kufanya Mungu atupende. Anatupenda kabisa. Tunaweza kutulia katika imani katika Mungu na kuwatumikia wengine na upendo ambao Mungu anatupa.

Msingi wa Ukristo ni neema ya Mungu. Ni neema tu katika Kristo ambayo itatuokoa. Dini zote ambazo zimejengwa juu ya uwezo wako na matendo huelekea upotevuni na kukata tama.

Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.
(Yohana 14:6, SUV)

Bwana, ninataka kukuamini lakini mimi ni mnyonge na nina mashaka. Nizaidie!
Mwandishi: 
Pasi Palmu
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Ndio wapo. Uumbaji wa Mungu kwa hakika hauzuiliwi na huu ulimwengu unaonekana kama kiburi cha mwanadamu kinavyofikiriwa, hatuwezi kuthibiti uumbaji wa Mungu. Ulimwengu wa Mungu ni mengi zaidi ya mengi rangi na za kushangaza zaidi ya sisi na zaidi ya sayansi tunavyoweza kuchunguza.

Malaika hapana hata hivyo katika mtazamo wa Ukristo wakati unasoma injili utaona kwamba malaika waliunganishwa katika matukio muhimu ndani ya maisha ya Yesu. Pia waliitwa “Roho ziokoazo” hivyo walitimiza kazi ya uenezi ambao Mungu aliwapa wao hapa duniani juu ya yote walihudumu katika kusudio la kuhudumia Roho.

“Hao wote si roho watumikao wakitumwa kuhudumia wale watakaorithi wokovu?"
(Waebrania 1:14, SUV)