Hur ska man tolka Bibeln?

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Boris Sandberg

Bibeln tolkas nästan hur som helst, men det är inte till heder för den som tolkar på det sättet. Man uppnår ett bättre resultat om man håller i minnet några grundsaker.

Vår Bibel har kommit till under hundratals år. Den som är intresserad av att tolka gör klokt i att fråga hur de första åhörarna har uppfattat varje enskild bok. Vad tänkte således Jeremias åhörare, när en bland många profeter förutsade Jerusalems förstörelse som en följd av dess ogudaktighet? Och vad tänkte Jesajas åhörare när de läste de härliga löftena i kapitel 40 efter att den här förstörelsen blivit verklighet. Hur tolkade Uppenbarelsebokens första åhörarna de kraftiga profetiorna i den boken? För att få svar på de här frågorna behövs viljan att studera, läsa större helheter och begära råd. Men det lönar sig.

Från den historiska förståelsen leder många broar till vår egen vardag. En kristen läser Bibeln som en helhet, utifrån Kristus, och förståelsen växer småningom. Den skriftsamling som kommit till under flera århundraden blir då det som den verkligen är – den allsmäktige Gudens kärleksbrev till Dig.

"Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.  Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud."
(2 Kor. 5:19-21)