Läran om förebilder – vad innebär typologisk bibeltolkning?

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Boris Sandberg

Det kan vara svårt att följa månget bibelord. Av alla de Bibelns råd som jag känner till verkar åtminstone ett vara lätt att följa: ”Tänk på Lots hustru! ” (Luk. 17:32).
När jag läser berättelsen om Sodom och Gomorra (1 Mos. 19) förstår jag vad det rådet bokstavligt tolkat betyder: Om Gud beslutar att förstöra staden du bor i och skickar änglar att ta dig därifrån och föra dig i säkerhet innan staden förstörs och du får befallning om att inte se dig tillbaka, då ska du inte se dig om! En kristen råkar sällan i en sådan situation. Men om det skulle hända, kanske vi till och med kunde lyda det.
I verkligheten förstår alla att Jesu ord måste förstås annorlunda. Sodom är inte längre en stad, utan det avser den här världen. Att lämna staden innebär inte längre att bege sig av, utan det betyder ett andligt avståndstagande ifrån den onda världen. Att se sig om är inte bara att kasta en blick över axeln, utan en återgång till en gammal livsstil som man blivit fri från.

Berättelsen om Sodom gör bibelläsaren bekant med ett avsnitt i Nya testamentet där Gamla testamentets text inte förklaras bokstavligt. Sådana icke-bokstavliga tolkningssätt kan man strängt taget urskilja flera. Ett av dem kallas typologiskt, det vill säga, man hittar i Gamla testamentet en typos, eller förebild till något större och viktigare. I den här texten är Sodom en typos, eller en förebild till världen och att avlägsna sig därifrån innebär en andlig vandring. Den här bilden lever starkt också på andra ställen i Nya testamentet, liksom i kyrkans undervisning och sångtradition: Vi är ofta på väg.

Många sätt att åskådliggöra

Den typologiska eller den på förebilder baserad förklaringen är mycket vanligt i Nya testamentets texter och hos de tidiga kyrkofäderna. Enligt den framställs det i Gamla testamentet såsom en skiss, ett mönster eller ritningar och i Nya testamentet finns det färdig konstverket, klädesplagget eller byggnaden. Den för oss tidigaste kända predikan, efter Nya testamentet, härstammar från biskop Melito i Sardes. I sin magnifika påskpredikan beskriver han påskens hemlighet så här:

”Älskade, det som sägs och görs
ingenting är utan liknelse och modell.
Allt som görs eller sägs relateras till liknelsen
- det som sägs som en liknelse
det som görs, som en skiss -
så att, som skissen visar, vad vi strävar till att göra,
så skulle också liknelsen belysa det som sägs.
Verket föds inte utan förberedelser.
Är det inte så att det blivande verket ses som en modell i miniatyr?
Därför görs en modell av det kommande
av vax, lera eller trä
så att det som stiger
högre i storlek
starkare i styrka
vackert till utseendet
rikt till sin struktur
skulle ses genom en litet modell som förgår."

Melito hade fått lära sig den typologiska bibelförklaringen genom studium av Nya testamentets blad. Den vanliga bibelläsaren har mycket att lära här.

Ut ur Egypten och ända fram!

Det kanske mest kända exemplet som används i Nya testamentet är Israels folks exodus [uttåg ur Egypten], där det också är fråga om en andlig vandring. Den här händelsen användes i judisk undervisning på ett något liknande sätt redan före apostlarna. I Nya testamentet används det av både Paulus (1 Kor. 10) och författaren till Hebreerbrevet, som är okänd för oss (Hebr. 3-4). Båda framställer i sak samma mönster: Israel var fånge i Egypten, Gud förde det till frihet under Moses ledning och begav sig ut på vandring till det utlovade landet. På samma sätt har mänskligheten varit slavar i syndens och dödens land, Gud ledde den till befrielse under Kristi ledning och vi har påbörjat vår resa till himlen. Resan är dock lång och farlig, och under resan stöter vandraren på många svårigheter och frestelser. Därför blir många kvar på vägen och når inte fram - och det är just där som kärnan i varningen ligger i båda dessa texter i Nya testamentet.

I den här berättelsen är Egypten typos eller förebilden för världen och hela berättelsen används för att påminna oss kristna om att vi ännu inte är framme. Den typologiska förklaringsmodellen är lätt att förstå.

Kopparormen och Kristus

Den typologiska förklaringen av Bibeln är också bakgrund till det bibelställe Luther kallade Evangeliet i miniatyr. När Israels folk än en gång gjorde uppror mot Gud, straffades de med giftiga ormar. Den som blivit ormbiten led en smärtsam död. När folket bad till Gud i sin nöd, fick Moses i uppdrag att göra en orm av koppar och sätta upp den på en stång: Den som bara kastade en blick på ormen blev botad och undvek döden. Det är den här berättelsen som utgör bakgrunden till evangeliet i miniatyr:

”Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. ”

Nu är situationen tydlig: Varje människa har blivit biten av ormen och den har sprutat syndens gift i oss. Det giftet dödar oss och leder till förtappelse. Det enda hopp som finns är att se på Kristus, som Gud satt upp som den helande kopparormen - bara den som tror på honom kommer att finna det eviga livet.

Två Adam

I romarbrevets femte kapitlet talar Paulus om Adam och framställer honom som en förebild till Kristus. Ett långt avsnitt handlar om det här (5:12-19), där aposteln bland annat säger så här:

”För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus?” (5:17).

Kristus är alltså den nya Adam, och i och med honom börjar en ny tidsålder. Den första Adam föll i synd och förtjänade synd, död och fördömelse främst för sin egen del. Detta gav han i arv till sina barn, och det har kommit till oss som en kedja med början hos våra förfäder: Alla dör vi eftersom vi alla är syndare och har vår del i förtappelsen. Endast den nya Adam, Kristus, som förvärvade helighet, liv och evig salighet kommer med hjälp. Denna Adam störtar inte hela mänskligheten i fördärv utan ger liv åt den som gåva och uppfyller det ursprungliga syftet med skapelsen - att människan skulle leva i gemenskap med Gud.

Förebilden räcker

Gamla testamentet är fullt av människor och saker som man utifrån Nya testamentet förstår att är förebilder. Ovannämnda biskop Melito visar vägen i sin påskpredikan:

Så om du vill se Herrens mysterium, ta då en titt på
Abel, också han mördades
Isak blev bunden på samma sätt
Joseph såldes också
Moses blev förskjuten på samma sätt
David, också han blev förföljd
profeterna, de led för Kristi skull

Melito hade läst sin bibel och kunde göra en lista med exempel.

Det kan vara tryggt att begränsa sig till det som i Nya testamentet betraktas som förebilder, och det finns tillräckligt av dem. Rom. 8:32 framställer kärnfullt Abrahams offer, (som blev på hälft) som en förebild för offret på Golgata,. Kristus ställer fram Jona i sjöodjurets mage som sin förebild (Matteus 12:40). Noah, som byggde arken, är en förebild för en man som genom tron getts trons ögon (Hebreerbrevet 11: 7) och hans ark är förebild till dopet (1 Peter 3: 18-22) och manna är en förebild till nattvarden (1 Kor 10: 3).

Det finns oändligt många exempel. Genom att gestalta förebilderna öppnas Bibeln från ett nytt perspektiv och vi lär oss hur vi ska förena Gamla och Nya testamentet med varandra.