Om Treenigheten

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Samuel Erikson

De kristna tror på en Gud, som är Fader, Son och Helig Ande. Även om Bibeln inte använder dessa begrepp, har man sedan länge talat om treenigheten (trinitas, eng. trinity) och en treenig Gud. Denna lärosats är så viktig för Kyrkan, att den som förnekar den inte anses vara som kristen överhuvudtaget. Men vad handlar det om? Meningen med denna korta framställning är inte att fördjupa detta ämne så som det skulle kräva. Många av kyrkohistoriens stora tänkare, som kyrkofadern Augustinus, har skrivt omfattande skrifter i ämnet. Denna presentation, som innehåller enbart ”de första grunderna”, har ändå sin egen plats.

Utgångspunkt

Kristna har alltid bekännt Gamla testamentets tro: Det finns bara en Gud. Det är Israels trosbekännelse, som bekräftas bl.a. av Paulus.

Hör, Israel! Herren , vår Gud, Herren är en. (1. Mos 6:4)

Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden - det finns också många gudar och många herrar - så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. (1. Kor 8:5-6)

På samma sätt som hela Nya testamentet preciserar denna grundläggande, talar den om Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:18-20)

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. (2> Kor 13:13)

Det finns alltså endast en Gud, men vi talar ändå om Fadern, Sonen och den Helige Ande, och båda dessa aspekter bör beaktas.

Fadern är Gud, Kristus är Gud, den Helige Ande är Gud

Att Fadern är Gud är inget långsökt när vi läser Bibeln. Nya Testamentet lär också tydligt att Jesus Kristus, Guds Son, är Gud:

Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Joh 1:18)

Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. (1 Joh 5:20)

Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, (Kol 2:9)

Redan i Gamla testamentet talas det om Guds Ande, som ges åt människan:

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. (Hes 38:27-28)

Exempelvis av Efesierbrevet framgår det tydligt att det inte handlar om någonting som kan jämföras med tyngdkraftens verkan – den blir inte bedrövad – utan om en person. Om den Helige Ande säger i Efesierbrevet så:

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. (Ef 4:30)

Apostlagärningarne berättar om hur Ananias och Safira ljög mot den Helige Ande - alltså mot Gud och fick sina straff därefter. Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden? (Apg 5:3) Alltså är Fadern Gud, Kristus är Gud och den Helige Ande är Gud. Och ändå är det endast en Gud. Det finns endast en Gud, men i tre personer.

Fadern, Sonen och den Helige Ande förklarar varandra för människorna

En ung flicka som kommit till tro undrade om hon borde be till Fadern, till Sonen eller till den Helige Ande. Hennes gamla mormor gav ett enkelt och själavårdande svar: ”Be till vilken som helst. De bestämmer sedan sinsemellan vem som kommer för att hjälpa.” Detta svar finner vi god grund för i Bibeln.

Sonen, Jesus kan man enligt hans ord, inte känna utan Fadern.

Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. (Matt 11:25)

Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. (Matt 16:17)

Samtidigt är det också så, att man inte kan känna Fadern utan Jesus:

Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. (Matt 11:27)

Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6)

Gud kan man inte känna utan den Helige Ande:

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" (Rom 8:15)

Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus", och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande. (1 Kor 12:3)

Så uppenbarar Fadern, Sonen och den Helige Ande varandra för människorna.

Hur uppfattar vi detta?

I sin utmärkta bok Goda nyheter för dåliga kristna lånar Philip Carey sju enkla grundsanningar från Augustinus:

  1. Fadern är Gud
  2. Sonen är Gud
  3. Den Helige Ande är Gud
  4. Sonen är inte Fadern
  5. Sonen är inte Helig Ande
  6. Den Helige Ande är inte Fadern
  7. Det finns endast en Gud

Dessa grundsatser är alla i överensstämmelse med Bibeln. Med hjälp av dem förstår vi tillräckligt mycket. Det finns bara en Gud, men tre personer. Guds djuphet behöver vi inte försöka utforska. Han är en stor hemlighet, som vi förstår bara lite av, eller just så mycket som han själv har uppenbarat för oss.

Dessa grundsatser räcker alltså tills vidare. Mycket mera kunde sägas och har också sagts i utförligare framställningar. Men med dessa kommer du säkert vidare.