Hustavla

För alla heliga stånd några bibelspråk, genom vilka var och en påminns om de plikter, som är förenade med hans stånd och syssla.

För ordets tjänare

Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.
(Apg 20:28)

En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Han skall inte vara nyomvänd. Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna.
(1 Tim 3:2-4, 6, Tit 1:9)

###För åhörare

Tänk på era lärare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro.
(Hebr 13:7)

Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.
(1 Kor 9:14)

Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.
(Gal 6:6)

Sådana äldste som sköter sin uppgift väl, skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Ty Skriften säger: Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar, och: Arbetaren är värd sin lön.
(1 Tim 5:17, 18)

Lyd era lärare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.
(Hebr 13:17)

Om överheten

Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.
(Rom 13:1-4)

För undersåtar

Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.
(Matt 22:21)

Därför måste man underordna sig överheten inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.
(Rom 13:5-7)

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.
(1 Tim 2:1, 2)

Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare.
(Tit 3:1)

Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna, som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda.
(1 Petr 2:13, 14)

För äkta män

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig själv för den, för att helga den. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen.
(Ef 5:25, 26, 27, 28)

På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.
(1 Petr 3:7)

Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.
(Kol 3:19)

För hustrur

På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män . . . så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er.
(1 Petr 3:1, 6)

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin egen kropp. Som församlingen i allt underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.
(Ef 5:22-24)

Till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.
(1 Mos 3:16)

För föräldrar

Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.
(Ef 6:4)

Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.
(Matt 18:6)

Gud upprättade ett vittnesbörd i Jakob och stiftade en lag i Israel, han påbjöd den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och dessa skulle stå upp och berätta det för sina barn.
(Ps 78:5, 6)

För barn

Ni barn, lyd era föräldrar i Herre, det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första budet som har ett löfte: för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.
(Ef 6:1-3)

Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja.
(Kol 3:20)

För anställda

Ni slavar, lyd era jordiska herrar, visa dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.
(Ef 6:5-8)

Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt, inte bara de goda och milda utan även de hårda.
(1 Petr 2:18)

För chefer

Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen.
(Kol 4:1)

Ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samme Herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor.
(Ef 6:9)

Du skall inte med orätt beröva din nästa något, eller ta något ifrån honom med våld. Du skall inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen.
(3 Mos 19:13)

Du skall inte göra en arm och fattig daglönare orätt. Samma dag han har gjort sitt arbete skall du ge honom hans lön och inte låta solen gå ned däröver.
(5 Mos 24:14, 15)

För ungdom

Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne.
(1 Petr 5:5, 6)

För änkor

Den som verkligen är änka och står ensam sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men den som för ett utsvävande liv är levande död.
(1 Tim 5:5, 6)

Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva återhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.
(1 Kor 7:8, 9)

Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott, så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.
(Tit 2:3-5)

För alla människor

Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.
(Matt 7:12)

Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.
(Rom 13:9, 10)

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.
(Rom 12:9, 10)

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor.
(1 Tim 2:1)

När var och en sin syssla sköter,
Då går det väl, vad än oss möter.