Bönen Fader vår

Fader vår som är i himmelen.

Vad är det?

 • Svar:

Gud vill härigenom uppmuntra oss att tro, att han är vår rätte Fader och vi hans rätta barn, så att vi ber till honom frimodigt och med full tillförsikt, som kära barn till sin älskade far.


Helgat varde ditt namn.

Vad är det?

 • Svar:

Guds namn är visserligen heligt i sig självt, men vi ber i denna bön att det skall hållas heligt också hos oss.

Hur sker det?

 • Svar:

Det sker när Guds ord lärs rent och klart, och vi som Guds barn lever heligt efter det. Till detta hjälp oss, käre Fader i himmelen! Men den som lär och lever annorlunda än Guds ord lär, han vanhelgar Guds namn hos oss. Bevara oss för det, himmelske Fader!

(Läs mer: Stora katekes - Första bönen) (logosmappen.net)


Tillkomme ditt rike.

Vad är det?

 • Svar:

Guds rike kommer nog av sig självt utan vår bön, men vi ber i denna bön att det skall komma också till oss.

Hur sker det?

 • Svar:

Det sker när vår himmelske Fader ger oss sin heliga Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever i gemenskap med honom här i tiden och sedan i evigheten.

(Läs mer: Stora katekes - Andra bönen) (logosmappen.net)


Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

Vad är det?

 • Svar:

Guds goda, nådiga vilja sker nog utan vår bön, men vi ber i denna bön att den skall ske också hos oss.

Hur sker det?

 • Svar:

Det sker när Gud omintetgör och förhindrar alla onda planer och avsikter från djävulen, världen och vårt eget kött, som inte tillåter att vi helgar Guds namn och som förhindrar hans rike att komma till oss. Det sker när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron till livets slut. Detta är hans nådiga, goda vilja.

(Läs mer: Stora katekes - Tredje bönen) (logosmappen.net)


Vårt dagliga bröd giv oss i dag.

Vad är det?

 • Svar:

Gud ger nog också utan vår bön dagligt bröd åt alla människor, också åt de onda. Men vi ber i denna bön att Gud skall lära oss inse denna välgärning, så att vi med tacksägelse tar emot vårt dagliga bröd.

Vad förstås med dagligt bröd?

 • Svar:

Allt som hör till kroppens näring och behov, som mat och dryck, kläder och skor, hus och hem, åker, boskap, egendom och pengar, from maka, fromma barn, fromt tjänstefolk, from och pålitlig överhet, god regering, gynnsam väderlek, frid, hälsa, tukt och ära, goda vänner, trogna grannar och annat sådant.

(Läs mer: Stora katekes - Fjärde bönen) (logosmappen.net)


Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Vad är det?

 • Svar:

I bönen Fader vår bekänner vi att vår själviskhet driver oss bort från Gud och vår nästa. Vi är helt beroende av Guds nåd och förlåtelse. Vi kan inte hänvisa till egen förträfflighet eller till egna förtjänster. Varje dag måste vi be: Herre, förbarma dig över oss. När vi ber denna bön litar vi på att Gud för Jesu Kristi skull utan förbehåll och villkor förlåter oss hela vår skuld. Vi kan alltid förtrösta på Guds ord, som befriar oss från skulden och ger oss frid och glädje. Guds kärlek driver oss att handla på samma sätt mot andra som Gud har handlat mot oss. Inte ens våra fiender vill vi behandla obarmhärtigt, eftersom Gud har visat och fortfarande visar oss barmhärtighet.

(Läs mer: Stora katekes - Femte bönen) (logosmappen.net)


Och inled oss icke i frestelse.

Vad är det?

 • Svar:

Gud frestar ingen, men vi ber i denna bön att Gud skall beskydda och bevara oss, så att inte djävulen, världen och vårt eget kött bedrar oss och förför oss till otro, förtvivlan och andra svåra synder och laster, och att, om vi anfäktas av dem, vi dock till sist skall vinna och behålla segern.

(Läs mer: Stora katekes - Sjätte bönen) (logosmappen.net)


Utan fräls oss ifrån ondo.

Vad är det?

 • Svar:

Vi ber sist i denna bön att vår himmelske Fader skall förlossa oss från allt ont till kropp och själ, till egendom och ära, och slutligen, då vår sista stund kommer, ge oss en salig död och i nåd ta oss från denna sorgedal till sig i himmelen.

(Läs mer: Stora katekes - Sista bönen) (logosmappen.net)


Aamen.

Vad är det?

 • Svar:

Att jag skall vara säker på att sådana böner behagar vår himmelske Fader och att han hör dem. Ty han har själv befallt oss att bedja så och lovat att han vill höra oss. Amen, amen, det betyder: Ja, ja, så skall det ske.