ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်ဆိုင်သောဓမ္မဝတ်

ဓမ္မဝတ်များ

မိသားစုကို ဦးဆောင်သောသူသည် ဤအကြောင်းကို တစ်အိမ်သားလုံး နားလည်နိုင်သော နည်းလမ်းဖြင့် သွန်သင်သင့်ပါသည်။

ဗတ္တဇံဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ဗတ္တိဇံဟူသည်မှာ ရိုးစင်းသောရေတစ်ခုတည်းမဟုတ်။ ဘုရားအမိန့်တော်နှင့်အညီ နားလည်ရသော ရေဖြစ်ပြီး ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။

ဘုရားသခင်၏ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကား အဘယ်နည်း။

ကျွန်တော်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်က မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ နောက်ဆုံးအခန်းတွင်

“သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့” (မဿဲ ၂၈း ၁၉- ၂၀) ဟု မိန့်တော်မူသည်။

ဗတ္တိဇံက မည်သို့သောအကျိုးကိုပေးသနည်း။

အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးသည်။ သေခြင်းနှင့်မကောင်းမှုမှ ကယ်နှုတ်သည်။ဘုရားသခင်က ၎င်း၏ ကတိတော်၌ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူသည်။

ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ကတိတော်များကား အဘယ်သို့နည်း။

ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်က၊

“ကိုယုံကြည်၍ ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်လတံ့။ မယုံကြည်သောသူမူကား အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရလတံ့” (မာကု ၁၆း ၁၆)

ဟု မိန့်တော်မူသည်။

ရေသည် ထိုကြီးမားသောအမှုကို မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။

ထိုအရာကို လုပ်ဆောင်သည်မှာ ရေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ထိုရေအထဲ၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရေသည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ၌ ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဗတ္တိဇံဖြစ်လာပါသည်။ ဆိုလို သည်မှာ အသက်တာ၏မွန်မြတ်သောရေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက တိတု အခန်းကြီး ၃ တွင် ဤသို့ဆိုပါသည်။

“ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်၊ မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်နှင့်အညီ ဒုတိယ မွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အသစ် ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။ ငါတို့ကို ကယ်တင်သောအရှင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့အပေါ်သို့ ထိုဝိညာဉ်တော်ကို ကြွယ်ဝစွာ သွန်းလောင်းတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်၍ ထာဝရအသက်ကိုမြော်လင့်သည်နှင့်အညီ အမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းတည်း။ ဤစကားသည် သစ္စာစကားဖြစ်၏။” (တိတု ၃း ၅-၈)

ထိုသို့ ရေဖြင့်ဗတ္တိဇံခံခြင်းက မည်သည့်အရာကို ထင်ရှားစေသနည်း။

ယင်းက ကျွန်တော်တို့၏လူဟောင်း အာဒံသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ နောင်တတရားအားဖြင့် နစ်မြှူပ်ပြီး အပြစ်နှင့်တပ်မက်မှုများတွင် သေရမည်ဖြစ်သည်။ လူသစ်သည် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ပေါ်ထွက်လာရ မည်။ ထိုလူသစ်သည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းဖြင့် ထာဝရ အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်။

ထိုကဲ့သို့ မည်သည့်နေရာ၌ ရေးသားထားပါသနည်း။

တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ရောမသြဝါဒစာ အခန်းကြီး ခြောက်တွင် “ထို့ကြောင့်၊ အသေခံတော်မူခြင်း ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသောအားဖြင့်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ သြင်္ဂိုလ်ခြင်းကိုခံကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ခရစ် တော်သည် ခမည်းတော်၏ဘုန်းတန်ခိုးအားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းတူ ငါတို့ သည်လည်း အသစ်သောအသက်၌ ကျင်လည်ရကြသတည်း။” (ရောမ ၆း ၄)