Juhus või Jumal?

Autor: 
Liisa Rossi
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Inimese üks põhilisemaid vajadusi on leida oma elule mõte. Me võime otsida elu mõtet head tehes, armastatud inimestest, tööst, elu jätkamisest, teadmiste tagaajamisest jne, aga ükski neist ei saa lõpuni meie hinge sügavamaid küsimusi rahuldada.

Elu tõelise mõtte otsingute lähtepunktiks on arusaamine, et me oleme loodud elama osaduses Jumalaga. Kuni me elame Jumalast lahus, jääb meie elus midagi äärmiselt olulist vajaka. Inimese elus on esmatähtsaks elada paigas, mille jaoks me oleme loodud, see tähendab elu Jumala ligiduses, ilma vähimagi patu ja kurjuseta, mis võiks meid Temast lahutada. Seega on inimese elus kõige olulisemaks õppida tundma Jeesust, kes on ainus tõeline elu. Temasse uskudes jõuame me ükskord oma Taevase Isa koju.

Ehkki meie viimne siht on taevas, pole meie elu siin maa peal mõttetu. Meil on eesõigus olla Jumala poolt armastatud, ise Teda armastada ja levitada Tema armastust endi ümber.

Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.
(Fl 3:14)

Jumal, kui mina ei tea ega mõista, näita sina mulle teed, mida mööda käia.
Autor: 
Liisa Rossi
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Mõtle hetkeks arvutile või telefonile, mida selle teksti lugemiseks kasutad. Kas usuksid, kui keegi sulle ütleks, et see tekkis juhuslikult, kuna õiged osad lihtsalt sattusid kokku? Teaksid ju ometigi, et keegi on selle vahendi hoolikalt kindla eesmärgiga konstrueerinud ja valmistanud?

Aga kuidas on lugu maailmaga, kus me elame, ja eluga tervikuna? See on palju imelisem ja üksikasjalikum süsteem kui ükski tehniline seade. Ainuüksi inimese keha on nii imepärane mehhanism, et seda ei jõua ära imestada. Midagi säärast ei saa olla tekkinud juhuslikult.

Teiselt poolt, maailm võib avalduda ka kaootilise, hävitava ja pillavana. Isegi siis on kõige taga imeline ja seletamatu Looja - ja armastav Isa, kes ilmutab ennast Kristuse kaudu.

Meid ümbritsev maailm ja meie kõik eksisteerime tänu Jumala tahtele. Tema lõi maailma ja korraldas nii, et kõik toimib, nagu vaja. Pole midagi juhuslikku, kõik on pisimagi detailini hoolikalt läbi mõeldud. Mitte ühegi inimese elu pole lihtsalt juhus. Sina oled olemas, sest Jumal on unistanud sinust. Sinu elu on hoolika kavandamise ja suure armastuse tulemus.

Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
-- Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!” Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.
-- Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea.
(1Ms 1:1, 26-27, 31).

Jumal, ava mu silmad nägema sinu ande. Tee lahti mu suu sind tänama, ja mu süda sind kiitma.
Autor: 
Liisa Rossi
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Enamus inimesi usub, et on olemas mingi jumalik kõrgem vägi. On miski, millest see maailm pärineb. Keegi, kes andis inimesele üleüldise õige ja vale äratundmise. Keegi, kes on oma käega juhtinud ajaloo saatust. Isegi ateistil on mingi asi, põhimõte, "jumal", millele ta tugineb ja mida ülimaks peab.

Pelk tunne, arvamus või veendumus Jumala olemasolust ei ütle meile samas midagi selle kohta, kes ta on, milline ta on ja kuidas me saaksime teda tunda õppida. Küllaldane teave Jumalast tuleb üksnes temalt endalt, tema sõna kaudu Piiblis. Jumal on vägev ja varjatud, me ei saa teda tundma õppida oma patust piiratud inimlike meelte abil. Seepärast peame usaldama tema enda kuulutust. Jumal lõi maailma ja tema juhib ja valitseb seda. Veelgi enam - Jumal tuli Jeesuse Kristuse kujul maailma ja vabastas meid meie pattudest. Pole muud ega ühtegi teist Jumalat.

Piiblisalm:

Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.
(Ilm 1:8)

Jumal, ma usun, et sa oled midagi enamat kui ma loodan ja kardan. Kuule mind ja vasta mulle.
Autor: 
Liisa Rossi
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Nähes enda ümber - ja võibolla ka oma elus - kurjust ja mõttetuid kannatusi, võime hakata Jumala kõikvõimsuses ja armastuses kahtlema. Ka siis saame pöörduda Jumala sõna poole, mis on usaldusväärsem kui meie enda piiratud mõistus. Piibli kohaselt on Jumal isandate Isand ja kuningate Kuningas, kes valitseb kogu maailma. Tema näeb ja teab kõike, mitte midagi ei juhtu tema loata. Inimese pattulangemise tõttu sai Saatan siin maailmas võimu. Ometigi ei ulatu see võim kaugemale, kui Jumal lubab. Saatan on juba kaotanud, sest tal pole väljavaateid Jumala vägevuse vastu. Jeesus võitis oma ristisurma ja ülestõusmise läbi kõik kurjuse jõud.

Meil on sageli raske Jumala kavatsusi mõista, aga me saame teda usaldada, sest tema juhib kõike. Kõikvõimas Jumal näeb tervikpilti, tema teab, mis on meie jaoks parim. Jumal, kes lõi selle maailma üksnes oma sõna abil, suudab selle maailma eest ka hoolitseda. Ja ühel päeval saab kogu maailm näha Jumala vägevust.

Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu.
(Js 40:28)

Issand, sinu päralt on kogu vägi. Luba mul leida sellest varju ja lootust.
Autor: 
Ville Auvinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Tegelikult ei suuda inimene leida Jumalat, vaid Jumal otsib ja leiab inimese. Jumal elab sellistes kõrgustes, kuhu ühelgi inimesel pole ligipääsu, kuid ta on tulnud ja tuleb jätkuvalt meie ligi, et meid leida. Jumal tuleb meie juurde oma armuvahendite ehk Jumala sõna, ristimise, armulaua ja patutunnistuse kaudu. Just neis on Jumal leitav.

Kui sa oled lapsena ristitud, on kasulik üle korrata, mida ristimine tähendab. Seda saad teha lugedes apostellikku usutunnistust või luterlikku katekismust – need leerikursuse jaoks olulised materjalid on need, mille juurde ikka tagasi tulla ning mida ikka ja jälle üle korrata. Kui sa ei ole veel ristitud, võid samuti alustada nendest.

Julgustan sind ka Piiblit lugema. Alusta Uue Testamendi lugemisega ning loe kõigepealt läbi evangeeliumid ehk kirjeldused Jeesuse elust ja kuulutustööst. Leia kogudus, kus sa saad osa võtta jumalateenistusest. Jumalateenistusel on sul võimalik koos kogudusega tunnistada oma patud, võtta vastude pattude andestus ja kuulda õpetust. Pühas armulauas tuleme me Jumalale kõige lähemale. Seal kohtub Jumal meiega leivas ja veinis. Kristlased usuvad, et armulaua ajal õnnistatud leib on Kristuse ihu ja seal õnnistatud vein on Kristuse veri.

Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra; aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan neid, nagu on õige.
(Hs 34:16)

Jumal, ma tahaksin Sind leida. Aita mul otsida Sind.