Katekismus

Katekismuse lingid viivad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kodulehele:
10 käsku
Usutunnistus
Meie Isa palve
Ristimine
Armulaud
Piht
Palved
Piibli kirjakohti


Autor: Erkki Koskenniemi
Tõlkinud: Ragne Kempler

Väike Katekismus - mis see on ja kuidas see koostati?

Vähestel raamatutel on põhjaeurooplastele selline mõju kui Martin Lutheri Väikesel Katekismusel. Sellel raamatul on oma tekkelugu, eelkäijad ja mõjulugu. Samal ajal on see näide radikaalsest otsustamisest, et lahendada äärmiselt kriitilisel perioodil kiriku sees olnud tõsist probleemi. Probleem ja selle lahendused on senimaani asjakohased, seda nii vanemates kristlikes riikides kui ka uutes ja kasvavates kirikutes.

Katekismuse koostamise kontekst

Lutheri Väike Katekismus koostati Põhja-Saksamaa luterlikus regioonis äärmise vajaduse sunnil. Ajalooliselt olid piiskopid teinud oma vastutusalade piirkondades järelvalvekülastusi. Kui piirkonnas levis reformatsioon, tõmbusid piiskopid turvalisematesse piirkondadesse. Kui järelvalvekülastusi enam ei korraldatud, volitas kuurvürst Johann Lutheri palve peale reformaatoreid Melancthoni järelvalve all olevaid kogudusi külastama. Järelvalve sai alguse aastal 1526. Tulemused ehmatasid Lutherit. Kogetut kirjeldab Luther “Väikese katekismuse” eessõnas järgmiselt:

"Selle katekismuse koostamisele ehk kristliku õpetuse esitamisele lühikesel, lihtsal ja kergesti mõistetaval kujul sundis ning kohustas mind kehv ja haletsusväärne olukord, mida ma mõne aja eest visitaatori ametis kogesin. Tule, armas Jumal, appi, millist häda ja viletsust ma nägin: lihtinimene ei tea kristlikust õpetusest üldse mitte midagi, seda eriti maal, ning kahjuks on ka paljud pastorid oskamatud ja võimetud õpetust jagama. Vaatamata sellele, et nad kõik peaksid kristlase nime kandma, ristitud olema ja püha sakramenti vastu võtma, ei tunne nad ei Meie Isa palvet, apostlikku usutunnistust ega Kümmet käsku, oma eluviisides on nad nagu kariloomad ja mõistmatud sead, ning nüüd, kui tulnud on evangeelium, on nad kavalalt ära õppinud kombe vabadust oskuslikult kuritarvitada.

Oh teid, piiskoppe, kuidas te annate Kristuse ees vastust selle eest, et te olete inimesed nii häbiväärselt hooletusse jätnud ja pole hetkekski oma ametit tõsiselt võtnud? Hoitaks teid ometi selle õnnetuse eest! Te keelate ära ühe [armulaua] kuju ja sunnite inimlikest seadustest kinni pidama, ei tunne aga sealjuures sugugi huvi selle vastu, kas nad Meie Isa palvet, usutunnistust, Kümmet käsku ja midagi Jumala Sõnast teavad. Häda teile igavesti!"

Lutheri aegsed piiskopid kippusid tegelema hoopis muude asjadega, kui nende hoolde antud kristlaste suunamisega. Luther ei piirdunud aga niisama olukorra üle kaebamisega, vaid koondas kristluse tuuma väiksesse raamatusse. See raamatuke koosnes kümnest käsust, usutunnistusest, Meie Isa palvest, ristimise, pihi ja armulaua sakramendi seletustest, mõningatest palvetest ja valitud kirjakohtade alusel sõnastatud juhistest. Äsja leiutatud trükikunst võimaldas raamatukest laialdaselt levitada.
Luther andis õpetamise kohustuse kodudele, eriti isadele. Raamatut kasutati usinalt ja sellel oli rahvahariduses pöördeline roll. Just see raamatuke täitis olulist osa Lutheri saamisel reformaatoriks.

Väikese Katekismuse eelkäijad

Väike Katekismus oli suur uuendus, aga mitte nii radikaalne, et sel poleks olnud nii hiljutisi kui ka palju varasemaid eelkäijaid.

Jeesuse päevil ei elanud juudid ainult Palestiinas, vaid ka muude rahvaste hulgas. Kui laste kasvatamine on juba iseenesest raske, teeb tõsiasi, et ümbruskonna lapsed ja teatud juhtudel ka kaasõpilased elavad hoopis teistsugust elu kui see, mida teie oma rahvas õpetab, selle veelgi raskemaks. See ei käinud üksnes jumalteenistuse kohta - sest juudid ei osalenud paganlikes tseremooniates - aga eriti pereelu ja seksuaalse moraali kohta. Ainus võimalus assimileerumist vältida oli regulaarne õpetamine ja sel eesmärgil kirjutati palju õpetlikke ja juhendavaid raamatuid. Mõningad neist raamatutest, eriti Egiptuses olnud juutidelt, on säilinud.

Esimesed kristlased võtsid hämmastavalt kiiresti juutide õpetamise tavad omaks. Esimesed kirjutised Uue Testamendi järel on Apostlikud isad ja Barnabase kiri. Nende kahe kirjutise kõrvutamine osutab, et osaliselt on neis sõna-sõnalt kasutatud kaotsiläinud juudi katekismust. Seega mõistsid ka algkristlased, et parim võimalus assimilatsioonist hoiduda on lakkamatult õpetada. Vaja läks katekismust.

Keskaegses katoliku kirikus oli mitmeid kristliku õpetuse käsiraamatuid, mida tunti kreekakeelse nime Enkheiridion all, mis tähendab õpetust. Ka Lutheri Väikese Katekismuse täispealkiri (Enchiridion. Der kleine Catechismus) osutab, et ta jagas seda traditsiooni. Katoliiklikes manuaalides oli harilikult kümme käsku, usutunnistus, Meie Isa palve ja võibolla lisaks ka Ave Maria palve.

1522 aasta ja Lutheri Väikese Katekismuse ilmumise vahemikus avaldati ligikaudu 30 erinevat katekismust, millest mitmest tehti ka kordustrükke. Luther ise oli hakanud pidama katekismuse teenistusi juba 1516. aastast. Seega järgis ta pikka traditsiooni, seda samal ajal kohendades. Lutheri järgi olid kümme käsku, usutunnistus ja Meie Isa palve kristluse tuum, mille iga kristlane omandama peaks.

Olles märganud, et lihtsatel sakslastel puudusid teadmised sakramentidest, lisas ta nendegi õpetuse. Põletav mure kirikuõpetaja vastutusel olevate inimeste pärast koos uudse trükikunstiga kaasneva võimalusega tegi Väikesest Katekismusest mõjuvõimsa raamatu.

Iga kodu raamat

Väike Katekismus äratas täiesti uue usuelu ideaali, mille juured olid keskaegses katoliku kirikus. Religioosne praktika jõudis inimeste koju ja igapäevaellu.

Uuest Testamendist valitud kirjakohad pidid juhtima inimesi elu erinevates rollides. Kohustuste loetelu oli mõeldud lapsevanematele ja lastele, sulastele ja isandatele, meestele ja naistele. Õigupoolest ilmus väike katekismus esmalt seinale riputatavatel tahvlitel ja alles hiljem raamatuna. Esmalt oli Luther Jumalast teadlikuks saades järginud valitsevat tava ja läinud kloostrisse. Nüüd juhatas ta kristlasi tööl ja kodus kutsumuse kohaselt elama. Igapäevaelu sai pühaks jumalateenimiseks.

Kristlikus kodus oli vanematel, eriti isal, täita uus roll. Nii õpetab Väike Katekismus, kuidas "pereisa oma perele lihtsal viisil peab esitama" kümmet käsku. Lutheri ettekirjutus oli, et isa peab oma lastele ja sulastele õpetama kümmet käsku, lugema usutunnistust ja Meie Isa palvet igal hommikul, ja iganädalaselt veenduma, et kõik teaksid seda vähimat, mida kristlane teadma peab. Usuasjade kordamisest sai kodudes elu igapäevane osa ja isa võttis enesele kohustuse, mille kirikuõpetajad ja piiskopid olid hoolimatult tegemata jätnud.

Milline oli Väikese Katekismuse mõju?

Katekismus tähistas tohutut pöördepunkti rahvahariduses. Perekonnale ja kodule pandud vastutus tähendas, et tavainimene pidi õppima lugema, et kutset järgida.

Saksamaal sai katekismusest noorte hariduse tuum. Selle mõju levis peagi Põhja-Euroopasse. Ka Rootsi kuningriigis, mis oli luterliku usu omaks võtnud, jõudis katekismus igasse majapidamisse.

Soomes, mis kuulus tol ajal Rootsi koosseisu, sai raamatuke talle mõeldud koha 1600ndatel. Selle luterliku ortodoksia perioodi tarmukad piiskopid hoolitsesid, et katekismust ka tõesti õpiti. Kirjaoskust ja kodutööd uuriti igal aastal katehheetilisel kohtumisel. Kuni kahekümnenda sajandi keskpaigani teadsid paljud soomlased suurt osa katekismusest peast. Traditsiooni hoitakse mõnes paigas praeguseni alal leerikoolis.

Ühes vestluses iseloomustati Soome katekismust ülalt antud raamatuna, milles on tõde. Just seda katekismus oma olemuse poolest ongi - kreekakeelne sõna tähendab otsesõnu, et midagi jäljendatakse ülalt alla välja. Jumala tõde on tema käskudes, meie usutunnistuses ja Meie Isa palves. Katekismuse õpetamine põhineb uskumusel, et selles on puhas tõde, Jumala tõde.

Tõeline katekismus?

Luterlasi on mõnikord süüdistatud selles, et Lutheri tekstid on seatud usu keskmesse. Tegelikult sisaldab Väike Katekismus just Piibli tuuma, näiteks kümmet käsku, Uuest Testamendist pärit usutunnistust, Meie Isa palvet ja õpetust sakramentide kohta.

Siinkohal tuleks enesele esitada mõned küsimused ja nende üle mõtiskleda. Kui Väikese Katekismuse sisu pole meile õpetatava usu sisu, mis siis on usu sisu? Igas konfessioonis on ühed teemad kesksed, teised mitte, ja see on kas otsustamise või lihtsa juhuse küsimus. Mis siis õigupoolest on selle usu tuum, mida meile õpetatakse? Kui keegi kuulab aasta vältel jutluseid ja jutuajamisi, mis siis kõige olulisemaks osutub? Kui me korraldame oma koguduse liikmete hulgas uuringu, mida siis keegi kristliku usu juures kõige olulisemaks peab? See ongi tõeline katekismus, see, mida tegelikult õpetatakse ja õpitakse.

Kõigi nende küsimuste üle tasuks mõtelda. Väga tõenäoliselt paneksid vähemalt soomlased usu tuuma kusagile mujale, kui see on Väikeses Katekismuses. Silmnähtavalt on sel tegelikul usutunnistusel vähe tegemist Väikese Katekismuse ja Piibliga. See katekismus eksisteerib samuti, tahame seda või mitte, tunnistame seda või mitte.

Väike Katekismus on katse defineerida usu tuuma ja katse õpetada seda kõikidele kristliku koguduse liikmetele. Just samamoodi on see kõikide karjaste ja jutlustajate ülesanne. Kui see pole meie usu tuum, mis siis on? Ja kuidas me enda meelest saaksime seda tuuma kõikidele õpetada?

Igapäevane kasutus

Regulaarne katekismuse kasutamine ei tähenda pelgalt selle sisu mehhaanilist pähe õppimist. Meelde jätmine on vahend, mitte lõppeesmärk. Lapse ja vanema kristlase vaimulikus elus jõutakse meelde jätmisest mõistmisele. Suure Katekismuse sissejuhatuses hoiatab Luther karmilt liiga kiirelt katekismuse kõrvale jätmise eest.

"Enda kohta aga ütlen ma järgmist. Ka mina olen doktor ja jutlustaja, samavõrd haritud ja kogenud, nagu peaksid olema need, kes on nii jultunud ja enesekindlad. Ja ometi olen mina nagu laps, kellele katekismust õpetatakse, ning ma loen ja lausun igal hommikul ja kui vähegi aega saan sõna-sõnalt Meie Isa palvet, Kümmet käsku, usutunnistust, psalme jne., ja pean iga päev veel lisaks lugema ja õppima, ning ma ei saa sellega ikkagi niimoodi hakkama, nagu ma hea meelega tahaksin, vaid olen sunnitud jääma lapseks ja katekismuse õpilaseks, ning seda ma heal meelel ka teen.

Need peened ja kõrgid tegelased aga tahavad kohe pärast ühte lugemist olla doktorid kõigi doktorite üle, teada kõike ja ei taha enam midagi vajada. Ja see on ühtlasi kindel märk sellest, et nad ei hooli ei oma ametist ega rahva hingest, isegi mitte Jumalast ja tema Sõnast, ja nad ei peagi enam langema, sest nad on juba liiga sügavale langenud, ja neil tuleks hoopis lapseks saada ja hakata tähestikku õppima, mis neil enda arvates juba ammu on pähe kulunud."

Ükski kristlane ei valda usu tuuma piisavalt. Vaja läheb pidevat õppimist ja keskendumist. See raamatuke, Väike Katekismus, ja selle pidev kasutamine juhatab meid Kristuse kaudu kalliste usu aarete juurde.

Katekismus ja meie

Kaasajal on koguduste olukord maailma eri paikades väga erinev. Põhja-Euroopa vanad riigikirikud on kokku kuivamas ja kaotamas oma kunagist seisundit. Samal ajal on misjonipõllul võimalik jõuda suurte hulkadeni, kellel alles puudub usu tugev alus, mis antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Kummalgi juhul on väga oluline meenutada sündmusi, mille tõttu katekismus sündis. See raamat oli võimas ja radikaalne püüe, et lahendada suurt probleemi.

Tulevik on laste, noorte ja perede päralt. Uute põlvkondade jaoks on eriti tähtis määratleda, mis on usu tuum ja hakata seejärel seda otsustavalt õpetama.