Kiri heebrealastele 1 - Jumala ilmutus Pojas

Autor: 
Pasi Hujanen
Tõlkinud: 
Urmas Oras

Kiri heebrealastele 1 internetis (Piibel.net)


Lõplik ilmutus (Hb 1:1–4)

Heebrea kirja põhiküsimus on: „Miks pidi Jumal saama inimeseks?” Heebrea kiri vastab: esiteks, et end inimestele ilmutada, ja teiseks, et lepitada kogu maailma patud.

Kirjutaja alustab tõdemusega, et Jumala ilmutus Kristuses on lõplik (salm 2). Prohveteid oli mitmeid; ühe prohveti sõnumi tagasi lükanud inimene võis kuulda veel teist prohvetit. Aga kes Kristuse tagasi lükkab, ei saa enam uut võimalust; enam ei tule kedagi, kes asendaks Kristust. Hea paralleeli sellele lõigule moodustab Jeesuse mõistujutt viinamäe kõlvatutest rentnikest (Mt 21:33–46).

Prohvetite all salmis 1 peab Heebrea kirja autor silmas kõigi Vana Testamendi raamatute kirjutajaid ja Jumala tahte kuulutajaid, kellest Vana Testament meile kirjutab. Näiteks Mooses ja Taavet kuuluvad selles kontekstis prohvetite hulka.

Oleme harjunud jagama Jumala ilmutust kahte ossa: üldiseks ja eriliseks ilmutuseks. Üldine ilmutus on selline, mida muudki, mitte üksnes kristlased, võivad näha ja mõista: südametunnistus, rahvaste (eriti Iisraeli) ajalugu, elusaatused jne. Aga erilist ilmutust ei saa mõista teisiti kui kristlikust usust lähtudes: Piibel ja Jumala ilmutus Kristuses avanevad vaid „seestpoolt”.

Selles lõigus mainitakse Jeesuse kaheksat omadust:
1. Ta on Jumala ilmutus.
2. Ta on Jumala Poeg (Heebrea kirjas nimetatakse Jeesust enamasti just Pojaks).
3. Ta on kõige pärija (Ps 2:7–8; Paulus lisab Rm 8:17, et oleme Kristuse kaaspärijad).
4. Ta on maailma Looja.
5. Ta on Jumala kirkuse kiirgus.
6. Ta on Jumala olemuse kuju. (Täht-tähelt „tema tõelisuse pitser-kujund”. Kui soovid näha Jumalat, vaata Kristust!)
7. Ta on kõiksuse kandja.
8. Ta on meie pattude lepitaja.

See, et Kristus istub Jumala paremal käel, on märgiks, et tema töö (lepitus) on lõpule viidud (Jh 19:30). Templi preestrid seisid, kuna ohverdamine ei saanud iialgi valmis.

Kirja head kreeka keelt tõendab see, et salmid 1–4 on üks oskuslikult põimitud liitlause.

Jeesus on suurem kui inglid (Hb 1:5–14)

Jeesuse aja juutluses olid inglid omandanud suure tähtsuse. Nende ülesandeks oli tegutseda inimeste ja Jumala vahendajatena. Kuna Heebrea kirja kirjutaja käsitleb kohe alguses Jeesuse suhet inglitega, võis selle põhjuseks olla kirja vastuvõtjate seas levinud arvamus, et Jeesus on vaid inglitega võrreldav vahendaja Jumala ja inimeste vahel või kõige enam kõrgeim ingel. Kirjutaja soovib teha selgeks, et Jeesus ei ole mitte loodud nagu inglid, vaid sündinud (võrdle Nikaia usutunnistus), Jumala Poeg.

Heebrea kirjas on leitud 53 otsest Vana Testamendi tsitaati – neile lisandub veel arvukalt kaudseid viiteid. Neis salmides on seitse tsitaati, valdavalt Psalmidest. Tsitaadid sarnanevad kreekakeelse Vana Testamendiga (= Septuaginta, LXX)

Salm 5: Ps 2:6 ja 2Sm 7:14.
Salm 6: 5Ms 32:43 ja Ps 97:7 kombinatsioon.
Salm 7: Ps 104:4.
Salmid 8–9: Ps 45:7–8.
Salmid 10–12: Ps 102:26–28.
Salm 13: Ps 110:1 (võrdle Mt 22:41–46; seda psalmikohta tõlgendati messiaanlikult juba enne Jeesust ja sellest sai üks esimeste kristlaste armsamaid piiblikohti).

Kui vaatame nende Vana Testamendi kohtade algset tähendust, märkame, et need kõnelevad Iisraeli kuningatest, Saalomonist jne. See, et kirjutaja kohandab neid Jeesusele, paljastab tema Vana Testamendi tõlgendamisviisi: see on Jumala kõne Messiast. Samuti on talitanud luteri kirik usupuhastaja Martin Lutheri eeskujul tänini. Tänapäeval nõutakse tihti teadusliku piiblitõlgenduse nimel, et Vana Terstamendi kohti ei tohi enam lugeda Jeesusest lähtudes ja teda silmas pidades, vaid tuleb rahulduda algse tähendusega. Kui usume – nagu Piibel ilmutab –, et Jumal on kogu ajaloo isand, võime mõelda, et ta on eriliste eelkujude ja eeltähenduslike sündmuste kaudu valmistanud maailma ette Messia tulekuks. Siis teeme päris õigesti, kui loeme ka Vana Testamendi lugusid Kristusest lähtudes.

Salm 8 on ainus koht Heebrea kirjas, kus Jeesust nimetatakse Jumalaks (ka salmi 6 teine tõlkevõimalus esitab sama mõtet), aga võime öelda, et kogu kiri lähtub sellest, et Jeesus ei ole midagi vähemat kui Jumal ise, ehkki tema kohta kasutatakse mujal teisi nimetusi.

Miks ei saanud algkirik loobuda mõttest, et Jeesus ei olnud loodud? Loodu on alati midagi kaduvat, ajalikku, aga Jeesus on igavene Jumal. Seoses salmiga 14 võib öelda: „Inglid teenivad, aga iialgi nad ei päästa.”

Salmi 13 täht-täheline tõlge kõlab: „Istu mu paremale käele, kuni ma alistan su vaenlased...” Algusest peale on kristlased oodanud Jeesuse tagasitulekut, aga samas on nähtud, et tema tagasituleku viibimisel on põhjus: esmalt tuleb võita Kristuse vaenlased.