Apostlite teod

Autor: 
Pasi Hujanen
Tõlkinud: 
Urmas Oras

Sissejuhatus Apostlite tegudesse

Arst Luukas kirjutas oma evangeeliumi järjena esimese kirikuloo. Nimi Apostlite teod ei ole küll tema enda antud, vaid hilisem. Teatud mõttes ongi see nimi eksitav, sest Apostlite tegudes ei jutusta Luukas sugugi kõigi apostlite tegevusest, vaid keskendub Peetrusele ja Paulusele. Aga isegi need kaks ei ole Apostlite tegude peategelased, vaid selle raamatu tegelik otstarve on kirjeldada Püha Vaimu tööd evangeeliumi levitamiseks Jeruusalemmast kuni maailma äärteni.

Luukas jutustab meile sündmustest aastail 30–60 pKr. Me mõistame, et jutustamine ei ole läbivalt üksikasjalik – teksti on ju võrdselt jagades üks peatükk aasta kohta –, vaid Luukas keskendub teatud tähtsate sündmuste kirjeldamisele. Vahel jäetakse pikki ajalõike vahele või kirjeldatakse väga kokkuvõtlikult (võrdle Ap 19:10–12).

Luukas on jutustanud evangeeliumi levimisest ühes suunas: Jeruusalemmast Euroopasse; seevastu muud suunad – ida, Aafrika ja põhi – jäävad kõrvale.

Võiksimegi jagada Apostlite tegusid „geograafiliselt”:
Ap 1–7: sündmused Jerusalemmas;
Ap 8–12: sündmused Samaarias, Galileas ja Süürias;
Ap 13–14: I misjonireis – Küpros ja praegune Ida-Türgi;
Ap 15: 1–33: Jeruusalemma koosolek;
Ap 15:34–18:18: II misjonireis – praegused Lääne-Türgi ja Kreeka;
Ap 18:19–21:27: III misjonireis;
Ap 21:27–26:32: Pauluse vangistamine Palestiinas;
Ap 27–28: merereis Rooma.

Nii on evangeelium jõudnud Apostlite tegude lõpuks tollase maailma keskmesse, Rooma. Sellega on Luukal hea oma kirjeldus lõpetada.

Luukas kirjutas Apostlite teod ilmselt 70-ndail või 80-ndail. Kirjutamiskohta võib vaid oletada.

Algab lõpuaeg

Luukas jagab päästeloo kolme perioodi:

1. Tõotuse ja ootuse aeg:

loomisest Kristuse tulemiseni maa peale;
oodati Jumala tõotatud Päästjat, Messiat;
jutustab Vana Testament.

2. Aja keskpunkt, Jumal maa peal:

tõotused täituvad;
algab Jeesuse maapealne tegevus;
justustab Luuka evangeelium.

3. Lõpu aeg, kiriku aeg, Püha Vaimu aeg:

nelipühast Jeesuse teise tulemiseni;
maailmamisjoni aeg, evangeeliumi kuulutamise aeg;
algusest jutustab Apostlite teod.

Neile järgneb veel neljas periood – mis ei ole enam päriselt päästelugu: taeva ilu ja lõpliku pääste kättesaamise aeg või igavene hukatus.

Lugedes Apostlite tegude esimest peatükki, seisame seega teise ja kolmanda perioodi murdepunktis. Alles Apostlite tegude teises peatükis on jutustatud nelipühast ja Püha Vaimu aja algusest.

Seega ei ole me alustamas mingi kuiva ajalooteose uurimist, vaid hakkame tutvuma sellega, kuidas Jumala Püha Vaim levitas pääste evangeeliumi Jeruusalemmast maailma äärteni. Too ülesanne on endiselt pooleli. Nii me võime öelda, et elame Apostlite tegude 29. peatükis.